Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана за консултации РИК

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

№ 91 – 20 -1                                                                                                

29.08. 2016 г.

 

 

ДО

Партия ГЕРБ

1414, гр. София, 

пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

e_mail: paunov@gerb.bg

 

ДО

Коалиция БСП лява България

гр. София, р-н Възраждане, 

ул. Позитано № 20, п.к. 382

e_mail: bsp@bsp.bg

 

ДО

Партия ДПС

гр. София,

бул. Ал. Стамболийски № 45А

e_mail: karadayi@dps.bg

 

ДО

Коалиция Реформаторски блок (РБ)

гр. София,

ул. Г. Бенковски № 7

e_mail: ekipbggrajdani@gmail.com

 

ДО

Коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО

гр. София

бул. Шипченски проход № 63,

завод Електроника, сграда 2, ет. 3

e_mail: vmro@vmro.bg

 

ДО

Коалиция България без цензура (ББЦ)

гр. София, р-н Лозенец, 

бул. Черни връх № 25А, ет. 1

е_mail:dessislava_balabanova@yahoo.com

bojinov@gmail.com

mirrella_k@abv.bg

 

ДО

Партия Атака

гр. София,

ул. Врабча № 1,

e_mail: centralа@ataka.bg

 

ДО

Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

гр. София, пл. България № 1,

НДК, основна сграда,  вх А3, офис 6

e_mail: abv.org.div@gmail.com

abv.org.reg@gmail.com

vatcheva.v@gmail.com

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,  

 

С Решение на Народното събрание от 29.07.2016г., (обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016г.) е насрочено провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016г.

С Указ № 279/8.08.2016г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 65/19.08.2016г.) е  определен 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.

В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., посл.изм. бр. 57 от 22.07.2016 г., в сила от 22.07.2016 г.) и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам, че на 7.09.2016г. от 11.00ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", Коалиция „БСП лява България", ПП „ДПС", Коалиция „Реформаторски блок”, Коалиция „Патриотичен фронт”, Коалиция „България без цензура”, ПП „АТАКА", коалиция „АБВ” .

В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата - председател, заместник-председатели и секретар.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член в РИК.

 

При спазване на горните изисквания и съгласно Решение № 3427-ПВР/НР/26.08.2016г. на ЦИК, РИК на 2-ри Бургаски изборен район е с общ брой 17, включително председател, заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е както следва:

ПП „ГЕРБ” – 6 членове; Коалиция „БСП лява България” – 3 членове; Партия „ДПС” – 2 членове; Коалиция „Реформаторски блок” – 2 членове; Коалиция „Патриотичен фронт” – 1 член; Коалиция „България без цензура” – 1 член, Партия „АТАКА” – 1 член, Коалиция „АБВ" – 1 член.

 

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

  • писмени предложения за състав на РИК, които съдържат имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;
  • пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а;
  • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);;
  • предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

  • декларация за съгласие за всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс - Приложение № 1.

 

За членове на районна избирателна комисия се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

 

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент или вицепрезидент на републиката;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) министър или заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

и) областен управител, заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет;

к) военнослужещ във въоръжените сили;

л) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси, по електронна поща, и обявена на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http://www.bsregion.org/.

 

 

Приложение: Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ : п /не се чете/

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 30 август 2016 14:31 горе назад 2373