Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Старт на схема за обучение и заетост на младежи до 29 годишна възраст – схема „Обучение и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

           От днес, 13.01.2016 г., Агенцията по заетостта обявява старта на схема за обучение и заетост на младежи до 29 годишна възраст – схема „Обучение и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Схемата ще се реализира на два етапа на територията на всички области и общини в страната:

           Първият етап:Стартира на 13.01.2016 г. и ще осигури директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които желаят да работят на обявени работни места от работодателите. Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани.

           Втори етап: Ще включва обучение на младежите за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от подходяща заетост.

       Допустими по схемата са всички работодатели, като в сферата на публичната администрация работодатели могат да бъдат само органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, с изключение на работодателите, които не отговарят на изискванията за получаване на минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

          Съгласно правилата на схемата работодателите се финансират за наемането на безработни младежи на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца, като работодателят трябва да осигури наставник за наетите младежите за период до 3 месеца.

         Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души. Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава професионален опит по същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството. Минимални изисквания за определяне от работодателя на наставници е припокриване на дейности и отговорности за заеманата от наставника длъжност при работодателя и тези, заложени в длъжностната характеристика на наетия по схемата младеж.

          На работодателите, които осигуряват заетост на младежи по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

  • възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото работно място, както и дължимите осигуровки за сметка на работодателя - за срок до 6 месеца;
  • средства за наставници в размер на половин минимална работна заплата - за срок до 3 месеца.

         Подробна информация за работодатели и младежи, търсещи работа, относно схема „Обучения и заетост за младите хора” може да бъде получена от бюрата по труда, както и от сайта на Агенцията по заетостта на следния адрес: http://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/

 

 

 

Добавено : сряда, 13 януари 2016 16:09 горе назад 2987