Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Регионалният съвет за развитие на югоизточен регион заседава в Бургас

 Регионалният съвет за развитие на югоизточен регион заседава в Бургас
Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  на Югоизточен район се проведе в Бургас. В него участие взеха заместник-министъра на регионалното развитие Иван Аспарухов, зам.областният управител на област Бургас Севдалина Турманова, представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областните администрации, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, академичните среди на територията на района, НПО и други.
 Членовете на  съвета обсъдиха и приеха промени във Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на  Югоизточен район. Представени бяха новите членове на Регионалния координационен комитет - представители на  Управляващите органи на Програмите за периода 2014-2020 г. и представители на Регионалния съвет за развитие в Комитетите на наблюдение на ОП 2014-2020г.
Особено внимание бе отделено на  Целенасочената  инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Стратегическият пакет за Странджа – Сакар  е насочен  към  балансиране на месната икономика, укрепване на човешките ресурси  и административния капацитет, обновяване  на инфраструктурните системи и превенция на рисковете, както и постигане на балансирано пространствено развитие чрез трансгранично сътрудничество.  Представени бяхаи приоритетните проекти за финансиране от държавния бюджет в района на Странджа-Сакар, а заинтересованите страни имаха възможност да се включат в обсъждането им.
Управителят на Областния информационен център в Бургас - Евелин Кузманов запозна присъстващите с напредъка в усвояването на СКФ в Югоизточен район към  месец ноември 2015 година. Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР с натрупване към 09.11.2015г. е 1054 бр. на стойност 2 523 985 603 лева. Най-голям  брой проекти имат областите  Бургас - 372 бр.  и  Стара Загора - 332 бр., следват област Ямбол -178 бр. и област Сливен - 150 бр. На срещата бяха  представени и възможностите за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.  и   ОП „Инициатива за МСП“ 2014 - 2020 г.
 Служители от „Географика“ ООД представиха проект на Методически указания за изработване на концепции и схеми за пространствено развитие. Целта на проекта се  изразява в осигуряване на методическа подкрепа на органите, отговорни за изготвянето, съгласуването, приемането, наблюдението и актуализацията на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, регионалните схеми за пространствено развитие на областите и концепциите за пространствено развитие на общините.
В края на заседанието, зам. областният управител Севдалина Турманова, която бе й председател на проведеният форум, предаде председателството на съвета за първото  шестмесечие  на 2016 г.  на област Стара Загора.

Добавено : вторник, 17 ноември 2015 19:18 горе назад 1968