Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отчет на Областния управител на област Бургас Павел Маринов за периода юни 2013-септември 2014 г.

Отчет на Областния управител на област Бургас Павел Маринов за периода юни 2013-септември 2014 г.
През изминалата година, благодарение на екипа в Областната администрация, за твърде краткото време  от началото на мандата ние  обърнахме неблагоприятните тенденции на натрупано напрежение и недоверие между институциите и  получихме доверието, както на представителите на местната власт - кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, така също и на различни представители на бизнеса, образованието, правното и медицинско обслужване и социалните дейности, както и сред дейците на науката и културата.  Търсехме контакти и работихме заедно с ума, таланта и компетенциите на всички  хора,  без оглед на тяхната партийна принадлежност и нагласи,  в името на общественото благо и развитието на областта.
Доказателство за това е, че през 2014 г. Областна администрация Бургас спечели авторитетния национален  приз за „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.
         Към средата на годината успяхме до голяма степен да подобрим условията на бизнес климата в областта, да подпомогнем запазването и разкриването на нови работни места в областта и да променим положително тенденциите – както във вътрешното търсене, така и по отношение на инвестициите.
Правилна стъпка в това направление бе проведения за първи път в историята на Бургаска област по моя инициатива Първи международен инвестиционен форум „Новата икономика на България – Пътят на изток” . Целта на този пилотен проектен бизнес форум състоял се на 9 и 10 април в Поморие под мотото „Доверие, Сътрудничество, Стабилност” бе да запознае участниците с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти и търговски партньорства в област Бургас, както и да се представят приоритетите за развитието на областта и на нейните общини в секторите: лека промишленост, транспорт и логистика, селско стопанство, преработваща промишленост и туризъм.
Успяхме да установим нов тип взаимоотношения между държавата и бизнеса, при които се търсеше освен баланс и допълване на взаимния  интерес, така също и се правеше опит да се подкрепят конкретни полезни стопански инициативи и отделни социално значими предприемачески намерения.
         Друго поле на  активност е  развитието на селското стопанство в Бургаска област. Отрасъл, който следва и в бъдеще да бъде сред приоритетните за областта, ведно с туризма и съпътствуващата го лека, хранително-вкусова и преработвателна промишленост.
В изпълнение на тази стратегическа задача, а именно възраждане на аграрното производство и в частност на овцевъдството в Странджа бяха актуализирани съставите  на съществуващите областни съвети. За тази цел през април т. г. Бургаска област сключи споразумение с Тракийския университет в Стара Загора, в който работят едни от най-добрите у нас специалисти по овцевъдство, които са единодушни, че този район от нашата страна със своя съхранен уникален екологичен ресурс притежава отлични условия за развитие на отрасъла и съпътстващите го млекопреработвателна, кожарска и текстилна индустрии.
Какво направихме  в направленията на различните секторни политики на Областна администрация:
 
Транспортна инфраструктура-пътища:   Изградени бяха  нови пътни връзки и кръгови кръстовища за постигане на безопасност на пътя за Царево на вход/изход на Алепу, на вход/изход на Поморие  север-юг, вход/изход  на удвоен участък на пътя Бургас-Поморие.  Извършени ремонти на Ново Паничарево-Ясна поляна, Елхово-Бургас, Визица-Граматиково, пътя от магистралата за Лукойл, Дебелт-Полски извор.  Изграден е нов пътен възел на магистралата на Българово и е ремонтиран целия участък през Миролюбово, Каблешково, Тънково за далечния обход на Бургас за Сл. Бряг. В момента се изгражда и далечния южен обход през Камено, Горно Езерово, Меден рудник за Созопол.
През периода юни 2013- юни 2014 са проведени 3 заседания на РСР на ЮИР. Областният управител на Бургас  беше председател на РСР на ЮИР. Бургас е домакин на 2 заседания на РСР на ЮИР, на което е обсъден напредъка на Оперативните програми, въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по Оперативните програми на територията на Югоизточен район  за постигане на устойчиво и балансирано  регионално развитие.
За периода са проведени 2 заседания на ОСР на област Бургас, на които са взети решения за приемане на Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020, обсъден и приет е Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на ВиК ЕАД – гр. Бургас, представени са предложения до Управляващия орган на ОП за трансгранично сътрудничество България Турция за периода 2014-2020. По време на заседанията за обсъдени и ключови проекти на общинско, областно и регионално ниво.
Постоянната работна група по туризъм -В периода м.06.2013г. до края на м.06.2014г., е провела две заседания.
Със заповед на областния управител в края на 2013 г. беше сформиран  Областен съвет за младежта. Това беше израз на стремежа на областна администрация към прозрачност и възприемчивост към идеите на тази най-активна част от обществото. Проведени бяха две заседания с голям интерес от страна на младежките организации в Бургас. Бяха разгледани въпроси свързани с професионалното образование, младежката заетост и социално подпомагане.
Специален акцент в работата за развитие на образованието в областта бе поставен върху възможностите на държавата в диалог и с широкото участие на всички партньори - областна администрация и местни власти, директори на училища, преподаватели, социално-икономически партньори, академичната общност, редица неправителствени организации, медии и други да съдействат за приближаване формите на обучение в професионалното образование до изискванията на реалната практика. Това следва да бъде съобразено с европейските и световни тенденции за развитие на индустрията. Повишаване качеството на професионалното образование следва да бъде критерий за привличане на чуждестранни инвестиции в България.
 
В началото на 2014 г. беше сформиран областния съвет за енергийна политика. Първото заседание на съвета се проведе през м. февруари 2014 г. под председателството на областния управител и при голям интерес от страна на организациите, свързани с енергетиката. Бяха дискутирани широк кръг теми, основните от които са изпълнението на стратегията   до 2020 г., насърчаването на изграждане на малки  електрически централи с максимална мощност до 30 KW/h за задоволяването на собствени нужди с aлтернативни източници на енергия.
 
Под патронажа на областния управител се проведе благотворителен кинофорум „Детски киномай“. Благодарение на благотворителната акция младите зрители и техните родители се запознаха с най-новите и добри руски филми и анимации. На майсторските класове по актьорско майсторство и приложно изкуство, които се проведоха при огромен интерес, младежите узнаха много нови неща за културните традиции на Русия и за нейните кинозвезди. Бяха наградени победителите в литературния конкурс „Киното в моя живот“.
 
Областна администрация Бургас съдейства за реализацията на националната програма „Живи човешки съкровища – България 2014“, чиято основна цел е да насърчи носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да преподават знания и умения на следващите поколения. Беше подкрепен проект за изкуството на рибарските мрежи.
  • 3 проекта за повишаване на административния капацитет:
  • 3 проекта за насърчаване развитието на туризма и културата в област Бургас
В хода на надзора върху решенията на органите на местно самоуправление – общински съвети, в посочения период на 2013-2014г. са върнати 6 решения на общински съвети. В законоустановения срок, те са преразгледани и отменени, или са отстранени допуснатите нарушения. Пред административния съд са оспорени 42 решения.
         В коментирания период не са постъпили жалби срещу актове и действия/бездействия на кметовете на общини, подведомствени на областния управител, а подведомствените на други институции или съд са препратени надлежно.
Проведени са две редовни заседания  и три извънредни заседания на областния съвет за сигурност 06.09.2013 г.; 24.09.2013 г.; 03.04.2014 г.
 
Проведени са редовните проверки за проводимостта на речните легла и изправността на малки водни обекти – язовири и др. през  октомври 2013 и април 2014. Проведени са работни съвещания и семинари посветени на Доброволните формирования 18.09.2013; 28.11.2013; 02.07.2014 г.
 
Международната морска гара е един от важните проекти, както на регионално, така и на национално ниво. Към датата на встъпване в длъжност проекта за изграждане и пускане в експлоатация на обекта беше забавен с 2 години.
Първия  кораб с 2000 пасажери трябваше да акостира в Бургас на 5 октомври 2013 година.
         По инициатива и под ръководство на областния управител бе сформиран Кризисен щаб, който заседаваше два пъти седмично в периода м.август - октомври 2013 година. В него бяха включени представители на всички институции, от чиято работа зависеше приключването на  строително-монтажните работи по сградата и пускането й в експлоатация.
         Кризисният щаб изигра ключова роля в навременното откриване на Международна морска гара- Бургас и нормалното посрещане на първия акостирал в града кораб на 05.Октомври 2013г.
         Много внимание и усилия от страна на областна администрация бяха отделени за подобряване контрола, безопасността и по-доброто стопанисване на плажовете в Бургаска област. Общият брой на плажовете в областта е 126, като 46 от тях са неохраняеми, 12 са отдадени от областния управител, а за останалите плажове, отговорност за тяхното концесиониране има МРР.
За периода бяха направени 2 цялостни проверки на състоянието на дванадесетте плажа, които са отдадени от областния управител и бяха направени конкретни препоръки за подобряване на тяхното състояние и качеството на предлаганите услуги в тях.
 
На 10 април подписахме споразумение за сътрудничество с губернатора на Област Къркларели, Република Турция. То фиксира превръщане на граничен пункт Малко Търново в такъв за обслужване и на товарен трафик, както и разкриване на нов пункт за туристически трафик в Резово. В споразумението двете страни включиха и започване на работа по изготвяне на прединвестиционно проучване за железопътно трасе „Бургас – Къркларели”. Целта на линията е да увеличи стокооборота между двата региона и да създаде повече работа за бургаското пристанище. По този начин ще се улеснят деловите контакти и ще се стимулира туризма.
 
Проблемът със собствеността на земята където се намира лятната база на Национална спортна академия в Равда са предмет на спорове повече от 12 години. По мое предложение и със съдействие на Комисията по образование и лично на нейния председател народния представител от КБ професор Ваня Добрева  бе извършена законодателна промяна, с която спортната академия бе включена в Закона за физическото възпитание и спорта като обект с национално значение. С тази промяна НСА „Васил Левски” ще има възможност да изгради съвременна спортна база край морето, включваща и пристанище за нуждите на обучаващите се за ветроходство, гребане и морски спортове. След признаването на базата за обект с национално значение, теренът, върху който тя е издигната, няма да може да се продава или раздържавява и ще има устойчив във времето статут на публична собственост.
 
През Октомври 2013г. с моя заповед беше създадена работна група по въпросите свързани с интеграция на бежанците от Сирия. Бяха включени представители от МВР, на неправителствения сектор както и представители от Българо-арабската търговска камара. Бяха набелязани мерки за предотвратяване на ксенофобски настроения като заедно с това бяха излъчени няколко материала по „Ал Джазира” и „Ел Арабиа” за да се представи вярно пред арабската общественост истината за усилията които България полага за да създаде условия за нормален начин на живот за пострадалите семейства от Сирия
След многократни писма за подкрепа, проведени срещи и съгласувания от моя страна и от страна на общината, по време на заседанието на МС проведено в Бургас,  бяха взети решения за :
 - отваряне на факултет за „Обществено здраве” към Университет „проф. Асен Златаров”
-          предоставяне на финансова помощ на Община Бургас за ремонта на църквата „Св. Кирил и Методи’ в размер на 1,8млн.
-          предоставяне на финансова помощ на Община Бургас в размер на 4 млн. лева както и право на собственост върху 8 дка,  необходими за строителството на новата спортна зала в Бургас.
 
Една от най-важните инициативи на Областния управител е направеното предложение  до Министерски съвет, свързано с административната реформа:
С цел оптимизиране на дейността и функционалната компетентност на областния управител за координация на секторните политики на регионално равнище  са направени  предложения  към Съвета за административна реформа.  Същите е предложено да бъдат разгледани  в  Стратегията за развитие на държавната администрация 2013-2020 г. както и в  Стратегията за деценрализация за периода (2014-2015г.). Това са дейности за постигане на реални реформи на областно ниво на управление.
Те са свързани с повишаване на капацитета и отговорността на областната администрация за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места.
Една от най-важните стъпки на предложението е обвързването на стратегическото планиране на регионалната политика с организационното и  финансово осигуряване на областните програми за развитие.
 
Kато областен управител на една от най-големите области в страната спомагам да започнат някои от ключовите промени и реформи в областта.  Ние само ги започнахме, някои на етап подготовка на стратегически документи, по други направихме много, както вече посочих,  някъде имаме само първи крачки в правилна посока -  разчитам на приемственост. Реформите  трябва да  продължават и в бъдеще за доброто на всички граждани на областта.
Гражданите заслужават това и много повече!
 
Павел Маринов
Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 02 септември 2014 00:00 горе назад 2454