Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за народни представители

ДО

ПП „ГЕРБ”

ул. „Конт Андрованти” № 5

гр. Бургас

и

чрез председателя Бойко Борисов

 1414 гр. София

 пл. „България" № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

 e_mail: info@gerb-bg.com, paunov@gerb.bg

 

ДО

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

Областен Съвет на БСП

ул. „Тутракан” № 4

гр. Бургас

п.к. 195

и

чрез представляващия Михаил Миков

район Възраждане, ул. „Позитано" № 20,

п.к. 382, гр. София

 e_mail: bsp@bsp.bg

 

 

ДО

ПП „ДПС”

ул. „Александровска” № 7-9

гр. Бургас

и

чрез председателя Лютви Местан

бул. „Ал. Стамболийски" № 45А

1000 гр. София

e_mail: karadayi@dps.bg

 

 

ДО

ПП „АТАКА”

чрез председателя Волен Сидеров

ул. „Врабча" № 1;

1000, гр. София

e_mail: centrala@ataka.bg

 

 

 

ДО

Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

ул. „Ал. Богориди” № 34

гр. Бургас

e_mail: t.ivanov59@abv.bg

и

чрез представляващите Божидар Лукарски, Радан Кънев,

Меглена Кунева, Корман Исмаилов,

Николай Ненчев, Тодор Танев

ул. Г. Бенковски № 7,

гр. София

e_mail: ekipbggrajdani@grajdani.bg

 

 

ДО

Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,

ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

чрез представляващите Николай Бареков,

Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов

бул.”Черни връх” № 25А, ет. 1,

гр. София

 e_mail: carlosarnaldocontrera@gmail.com

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,  

 

С Указ № 201 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр. 65 от 6.08.2014г.)  е определен 5.10.2014г. за дата на произвеждане на избори за народни представители.
В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм., бр. 35 от 22.04.2014 г., в сила от 22.04.2014 г., бр. 53 от 27.06.2014 г.) и Решение № 652-НС от 6.08.2014г. на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам, че на 9.08.2014г. от 11.00ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за народни представители.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.
Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата - председател, заместник-председатели и секретар.
Коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в районната избирателна комисия.
Членовете на ръководствата на РИК се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции.
 
При спазване на горните изисквания и съгласно Решение №652-НС/6.08.2014г. на ЦИК, РИК на 2-ри Бургаски изборен район е с общ брой 19, включително председател, заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е както следва:
ПП „ГЕРБ” – 7 членове; КП „Коалиция за България” – 6 членове; ПП „ДПС” – 3 членове; ПП „АТАКА” – 1 член, коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" – 1 член  и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" – 1 член.

 

Към писмените предложения за състав на РИК, които съдържат имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, участниците в консултациите, представителите на политическите партии и коалиции от партии следва да представят:
  • копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;
  • пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а;
  • списък на лицата, предложени за членове на РИК и ръководството й;
  • списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК;
  • копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;
  • декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК - Приложение № 1.
В случай че партиите и коалициите, цитирани в т. 5, 6 и 7, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областни управител, чрез жребий.
За членове на районна избирателна комисия се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в избори за народни представители и владеят български език. Членовете на районната избирателна комисия е препоръчително да са юристи.
Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:
1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;
2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;
3. орган на изпълнителната власт;
4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;
5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;
6. заместник областен управител или заместник-кмет;
7. военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност".
Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.
Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси, по факс или електронна поща, и обявена на таблото и на страницата на Областна администрация Бургас - http://www.bsregion.org/.
 

 

Приложение № 1 – Декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК

 

 

  

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ  /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 07 август 2014 00:00 горе назад 2625