Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация -Бургас с компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители, след реализацията на едноименен европейски проект

Областна администрация -Бургас с компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители, след реализацията на едноименен европейски проект

На 30.06. 2014 г. в сградата  на областната администрация се проведе заключителна конференция, на която в присъствие на служителите и представители на обществеността  бяха представени  постигнатите отлични резултати от приключващия  проект „Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация - Бургас”, който се реализира съгласно договор ЦА 12-22-8 от 19.07.2013 г. и се провежда под ръководството на главния секретар на Областна администрация-Бургас г-жа Севим Неджатиева.

Проектът  е възможен благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, която се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на инвестираните в проекта средства е в размер на 81 660 лв. като чрез тяхното правилно изразходване се цели да се повиши квалификацията на служителите от Областна администрация -Бургас в полето на тяхната непосредствена компетентност и индивидуален потенциал.  Наред с това бе постигната и друга не по-малко значима цел на проекта, а именно чрез него да се повиши общата ефективност от работата на администрацията, като се подобрят мотивацията и уменията на служителите да работят в екип, както и да се генерират способи за развитие на техните социални умения. Общо 51 служители от Областна администрация - Бургас участвуваха в различни специализирани обучения, предвидени съгласно заложените цели на проекта.

Осъществените дейности по него са в широк спектър- оперативно управление, отчетност и провеждане на тръжни процедури; идентификация и актуализация на заявени от служителите специализирани обучения, съгласно цялостна програма за обучения  за професионално развитие в Института за публична администрация в София, а също и извън неговия каталог за обучения на служители в страната. Сред други реализирани дейности по проекта са организиране и провеждане на чуждоезикови обучения, както и създаване на база данни в страница за електронен обмен на Областна администрация - Бургас с материали и казуси от проведени обучения.

Особен интерес сред служителите на Областна администрация предизвика проведеното в началото на юни изнесено в град Ловеч мотивационно обучение на колектива. Реализирането на проекта способства безспорно за придобиване на допълнителен опит сред отделните служители. Подобрена бе също координацията между отделите в резултат на проведените обучения и се повиши компетентността на техните експерти, което създава възможност за по-нататъшно професионално развитие и израстване на всички служители от Областна администрация -Бургас.

 

Добавено : понеделник, 30 юни 2014 00:00 горе назад 2312