Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
За по-тиха и по-спокойна жизнена среда през туристическия сезон

Във връзка с наближаването на активния туристически сезон, както и с намерението на  жителите от общините в Бургаска област и на туристите да се предложи комфортна и спокойна почивка и с оглед разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението и действащите на територията на общините наредби за опазване на обществения ред Областния управител на област Бургас Павел Маринов разпореди кметовете на общините да предприемат съгласно закона следните действия.

Съобразно чл. 16 а от Закона за защита от шума в околната среда кметовете на общините от областта да не се допускат работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23, 00 и 7,00 ч., както и озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

По силата на чл. 22 от Закона за защита от шума в околната среда  кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и урбанизираните територии и упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а. При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването.

С оглед на предстоящия туристически сезон - лято 2014, следва стриктно да се контролира спазването на показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието при всякаква дейност на територията на общината, която представлява източник на шум. При установяване на показатели над нормативно установените и допустими предели на нарушителите да бъдат налагани предвидените за това административни наказания и принудителни административни мерки, се казва в разпоредбите на областния управител.

 

Добавено : четвъртък, 24 април 2014 00:00 горе назад 1938