Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областната стратегия за развитие на област Бургас до 2020 година ще е готова до края на септември

Противно на отпускарските нагласи и  ваканционно настроение в страната през август  областния управител Павел Маринов и областната администрация в Бургас тази година няма да излизат в почивка, а са натоварени и ще работят на пълни обороти. В ход е интензивна проучвателна и изследователска дейност за съгласуване на различни инициативи, проекти и намерения за усъвършенстване, смислово обогатяване и доработване  на областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 година.

 

Областният управител Павел Маринов актуализира състава на съществуващите областни съвети като адаптира техните наименования, организационни възможности и статут спрямо структуроопределящи секторни политики и стратегии на национално и европейско ниво в съответствие с потенциала и нуждите на област Бургас. В намеренията на новия областен управител областните съвети и особено съвета за регионално развитие са сред най важните публични инструмент за постигане на положителни промени в равнището и динамиката на икономическото развитие, структурата на икономиката, заетостта и намаляване на безработицата, степента на изграденост на техническа инфраструктура в областта.

 

Актуализират се конкретни документи на общинските планове за развитие на 13-те общини в областта. Основна цел на областната стратегия за развитие на областта е да се набележат средносрочни цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на област Бургас в съответствие  с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2014-2020 г. 

 

Определен е и точен график за заседанията на съответните областни съвети, с привличане в тях на авторитетни имена на учени, изследователи и уважавани експерти. На базата на направените анализи за икономическото и социално развитие на областта за по-продължителен бъдещ период са определени конкретни стопански приоритети. Така например възраждането на овцевъдството в Странджа ще бъде една от непосредствените цели от бъдещото  развитие на селското стопанство в региона. Приоритетно ще се развива също преработващата и хранителна промишлености, туризма и транспортния сектор в областта.

 

По инициатива на Павел Маринов се предвижда  съвместно с областните управители на Варна, Добрич и Русе да се разработи национална морска стратегия, в която с институционалната подкрепа на областните администрации ще се положат основите на общи координирани усилия за развитие на морския бизнес, кораборемонтни предприятия, корабостроенето, рибарството и повишаване на трудовата заетост.

 

Всички тези стратегически разработки предвиждат конкретни действия за прилагане на принципа на партньорство между държавата, работодателските организации, представители на малкия и средния бизнес, както и на граждански и публични организации при широко участие на обществеността в работата на областните съвети, чийто заседания ще бъдат открити за хората. Предвижда се до края на септември областният съвет за регионално развитие да приеме допълнената и актуализирана областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 година.

 

 

Връзки с обществеността

0886 28 64 94; E-mail:  pkp7@abv.bg;  oblastpres@ bsregion.org

Добавено : понеделник, 12 август 2013 00:00 горе назад 2580