Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-12-11/13.05.2014 година

  сряда, 14 май 2014 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ     З А П О В Е Д № РД – 12 - 11 Бургас  13.05.2014 г.   В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-69/28.03.2014г. на Областния  управител на Област …
 • РД-09-8/27.02.2014 година

  понеделник, 14 април 2014 00:00 | понеделник

  ЗАПОВЕД    №  РД-09-8          Бургас, 27.02. 2014 г.                   На основание § 4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 4к, ал.8, т.3 от ПЗР…
 • РД-09-17/08.04.2014 година

  петък, 11 април 2014 00:00 | петък

  З А П О В Е Д№ РД-09-17 Бургас, 08.04.2014 год.                   Постъпило е искане с вх. № 26-00-30(2)/31.03.2014 год. от Янко Енчев – ръководител КЕЦ Карнобат  за допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе…
 • РД-10-62/26.03.2014 година

  сряда, 26 март 2014 00:00 | сряда

  Определям за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас времето от 31.03.2014г до 31.10.2014г.
 • РД-12-4/17.03.2014 година

  четвъртък, 20 март 2014 00:00 | четвъртък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д   № РД-12-4 Бургас 17.03.2014г.   В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-28/06.02.2014г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот –…
 • РД-09-6/20.02.2014 година

  сряда, 26 февруари 2014 00:00 | сряда

                                                                                 …
 • РД-10-28/06.02.2014 година

  петък, 07 февруари 2014 00:00 | петък

  З А П О В Е Д   № РД-10-28   Бургас, 06.02.2014г.     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 42, ал. 1 от ППЗДС и чл. 45, ал. 1 ЗДДС, като взех предвид…
 • РД-10-24/30.01.2014 година

  понеделник, 03 февруари 2014 00:00 | понеделник

  ЗАПОВЕД   №  РД-10-24           Бургас, 30.01.2014 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 17.01.2014 г.…
 • РД-10-5/8.01.2014 година

  понеделник, 13 януари 2014 00:00 | понеделник

  ЗАПОВЕД   № РД-10-5 Бургас, 08.01.2014 г.   На основание чл. 16 ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 ал. 5 и чл. 44, ал. 1 и ал. 7 от…
 • РД-09-116/30.12.2013 година

  четвъртък, 02 януари 2014 00:00 | четвъртък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д   № РД-09-116      Бургас, 30.12.2013 г.                         В Областна администрация – Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-10-280/03.12.2013 г. на Областен управител Бургас, е проведен повторен търг с явно…

‹‹   15 16 17 18 19 20 21   ››