Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 







Заповеди

 • Заповед РД-09-6/13.03.2015- Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „ТШ3-1-093-08/ТШ3“

  понеделник, 16 март 2015 13:22 | понеделник

  З А П О В Е Д                                                   № РД-09-6 Бургас, 13.03.2015год.                   Постъпило е искане с вх. № 26-00-113/09.03.2015 год. от Георги Йорданов – упълномощен представител на Министерството на отбраната, пълномощно с рег.№ 5501 от 21.11.2014 год. от…
 • РД -09-3/05.02. 2015 год.

  петък, 06 март 2015 16:33 | петък

  З А П О В Е Д   № РД -09-3 Бургас,   05.02.2015год.                     Във връзка с постъпили в Областна администрация Бургас преписки вх.№№ 08-00-588/1/18.02.2014г. и 08-00-588/4/19.12.2014г. от община Бургас за промяна регистъра към плана на новообразуваните имоти за…
 • РД-09-52/12.12.2014 година

  понеделник, 15 декември 2014 09:39 | понеделник

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д  № РД-09-52  Бургас,  12.12.2014год.      В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот – частна държавна собственост,…
 • РД-12-22/27.10.2014 година

  сряда, 29 октомври 2014 15:50 | сряда

  З А П О В Е Д                                                  № РД -12-22                       ИЗВЛЕЧЕНИЕ Бургас  27.10.2014г.   В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-195/04.09.2014г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба…
 • РД-10-195/04.09.2014 година

  вторник, 09 септември 2014 00:00 | вторник

             ИЗВЛЕЧЕНИЕ З А П О В Е Д   № РД-10-195   Бургас, 04.09.2014 г.   На основание чл. 49, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета…
 • РД-09-30/04.07.2014 година

  вторник, 22 юли 2014 00:00 | вторник

  ЗАПОВЕД       №  РД-09-30       Бургас, 04.07.2014 г.                       На основание § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, чл. 28 б, ал.8 от Правилника…
 • РД-09-29/02.07.2014 г.

  сряда, 02 юли 2014 00:00 | сряда

               В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна,…
 • РД-09-26/24.06.2014 година

  сряда, 25 юни 2014 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД – 09-26   Бургас 24.06.2014 год.     На свое заседание проведено на 02.06.2014 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-126/10.06.2014 год.,…
 • РД-10-104/22.05.2014 година

  петък, 23 май 2014 00:00 | петък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАПОВЕД   № РД-10-104 Бургас, 22.05.2014 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-258/14.05.2014…
 • РД-09-22/16.05.2014 година

  понеделник, 19 май 2014 00:00 | понеделник

  З А П О В Е Д                                               № РД-09-22                                                   Бургас,  16.05.2014год.                 В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на част от…

‹‹   14 15 16 17 18 19 20   ››