Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Заповеди

 • РД-09-29/02.07.2014 г.

  сряда, 02 юли 2014 00:00 | сряда

               В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база "Кокиче” - курортна,…
 • РД-09-26/24.06.2014 година

  сряда, 25 юни 2014 00:00 | сряда

  З А П О В Е Д   № РД – 09-26   Бургас 24.06.2014 год.     На свое заседание проведено на 02.06.2014 г. и отразено в Протокол № 23, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-126/10.06.2014 год.,…
 • РД-10-104/22.05.2014 година

  петък, 23 май 2014 00:00 | петък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАПОВЕД   № РД-10-104 Бургас, 22.05.2014 г.   На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-258/14.05.2014…
 • РД-09-22/16.05.2014 година

  понеделник, 19 май 2014 00:00 | понеделник

  З А П О В Е Д                                               № РД-09-22                                                   Бургас,  16.05.2014год.                 В Областна администрация Бургас е открито административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на част от…
 • РД-12-11/13.05.2014 година

  сряда, 14 май 2014 00:00 | сряда

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ     З А П О В Е Д № РД – 12 - 11 Бургас  13.05.2014 г.   В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-69/28.03.2014г. на Областния  управител на Област …
 • РД-09-8/27.02.2014 година

  понеделник, 14 април 2014 00:00 | понеделник

  ЗАПОВЕД    №  РД-09-8          Бургас, 27.02. 2014 г.                   На основание § 4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 4к, ал.8, т.3 от ПЗР…
 • РД-09-17/08.04.2014 година

  петък, 11 април 2014 00:00 | петък

  З А П О В Е Д№ РД-09-17 Бургас, 08.04.2014 год.                   Постъпило е искане с вх. № 26-00-30(2)/31.03.2014 год. от Янко Енчев – ръководител КЕЦ Карнобат  за допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе…
 • РД-10-62/26.03.2014 година

  сряда, 26 март 2014 00:00 | сряда

  Определям за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас времето от 31.03.2014г до 31.10.2014г.
 • РД-12-4/17.03.2014 година

  четвъртък, 20 март 2014 00:00 | четвъртък

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ   З А П О В Е Д   № РД-12-4 Бургас 17.03.2014г.   В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-28/06.02.2014г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот –…
 • РД-09-6/20.02.2014 година

  сряда, 26 февруари 2014 00:00 | сряда

                                                                                 …

‹‹   13 14 15 16 17 18 19   ››