Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Формуляри и образци

заявления

OA1

OA1.1 За съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и др. [doc] [pdf]

OA1.2 За съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. [doc] [pdf]

OA1.3 За съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове  [doc] [pdf]

ОА1.4  За  издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „държавна собственост“  [doc] [pdf]

ОА1.5  За  отразяване на промени в обстоятелствата върху съставените актове за държавна собственост  [doc] [pdf]

ОА1.6 За отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост  [doc] [pdf]

ОА1.7  Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост.  [doc] [pdf]

ОА1.8  За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот  [ pdf  ] [ doc ]

ОА 1.9  За съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост  [doc] [pdf]

ОА1.10  За издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  [doc] [pdf]

ОА1.11  За издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост  [ pdf ] [ doc]

ОА1.12  За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността  [pdf] [doc]

ОА1.13 Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот  [doc] [pdf]


OA2

ОА2-1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение [doc] [pdf]

ОА2-2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение  [doc] [pdf]

ОА2-3 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план [doc] [pdf]

ОА2-4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община [doc] [pdf]

ОА2-5 Одобряване на технически или работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община [doc] [pdf]

ОА2-6 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община [doc] [pdf]

ОА2-7 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване [doc] [pdf]

ОА2-8 За ново одобрение на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект [doc] [pdf]

ОА2-9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива [doc] [pdf]

ОА2-10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  [doc] [pdf]

ОА2-11 Презаверяване на разрешение за строеж [doc] [pdf]

ОА2-12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения [doc] [pdf]

ОА2-13 За приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрен инвестиционен проект [doc] [pdf]  

ОА2-14  Регистрация на технически паспорт на строеж [doc] [pdf]

ОА2-15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж [doc] [pdf]

ОА2-16 Издаване на скица от съхраняваните планове в архива на областната администрация [doc] [pdf]

ОА2-17 Издаване на удостоверение за обстоятелства по териториалното  устройство [doc] [pdf]


OA3

Извършване на консултации,представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим,които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на адм.акт или с извършване на друга администативна услуга [doc] [pdf]

Режим 2066

За издаване на позволително за ползване на лечебни растения по реда на Закона за лечебните растения [doc] [pdf]

Режим - 2469

За издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот- държавна собственост [doc] [pdf]

Образец на заявление относно обещетение за отчужден имот [pdf]

За достъп до обществена информация [doc] [pdf]

За Удостоверение Обр.УП-3  и   Удостоверение Обр.УП-2  [doc] [pdf]
ФОРМУЛЯРИ


За определяне на дължимата такса по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители[doc] [pdf]горе назад pdf