Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПриключилиДоговор Д-21-52 от 17.11.2016

Договор Д-21-50 от 17.11.2016


Договор Д-21-48 от 17.11.2016


Договор Д-21-33 от 15.08.2016


Договор Д-21-32 от 15.08.2016


Договор Д-21-31 от 15.08.2016

Договор Д-21-25 от 17.06.2016


Договор Д-21-12 от 08.04.2016


Договор Д-21-14 от 11.04.2016

Договор Д-21-15 от 11.04.2016

Договор Д-21-16 от 13.04.2016

Договор Д-21-20 от 11.08.2015


Договор Д-21-21 от 11.08.2015

Договор Д-21-22 от 20.08.2015


Проект „Мерки за консервация и запазване на природното богатство на Бургас и Енез“  (MoreCare)  по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция

Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“

Партньор: Областна администрация Енез

Продължителност: 24 месеца

Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион.

Целите на проекта включват: повишаване на техническия капацитет за проследяване качеството на водите на езеро Гала (чрез закупуване на специализирано оборудване); физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая чрез инвестиционни дейности; подобряване цялостния капацитет за опазване на околната среда/биоразнообразието в двете езера (чрез провеждане на паралелни структурирани анализи и изследвания на екологичните условия на водите, измерване на замърсители, формулиране на препоръки, обмен на добри практики и развитие на съвместен модел на екосистемни услуги).Проект „Платформа за културен обмен (CULTUR-EXP) в Черноморския басейн“

[doc]  [NEWSLETTER CULTUR-EXP.pdf]  брошура  NEWSLETTER CULTUR-EXP2  NEWSLETTER CULTUR-EXP3

NEWSLETTER  CULTUR-EXP 4

NEWSLETTER_CULTUR-EXP 5     Tutoral PDF Bulgarian language

Проект "SMART_PA"

[pdf.]

Проект "Компетентни, eфективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас"
[pdf]      финал[pdf]

BSBTOUR- Туристически пътеки в Черноморския регион

 Приоритет 1 Насърчаване на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси.

 Мярка 1.2. Създаване на туристически мрежи за социално развитие и насърчаване на инициативи за развитието на туризма и традиционни продукти

 Общ бюджет на проекта – 914 887 Евро

 Водещ партньор – Префектура Централна Македония

 Партньори – Префектура Централна Македония, Гърция; Държавна агенция за опазване на околната  среда, Украйна; Международен център за Кавказки туризъм, Грузия; Съвещателен екологичен център Каху, Молдова; НПО Агрикола, Украйна; Областна администрация Бургас, България; Арменска държавна аграрна асоциация, Армения.

 Основната цел на проекта е популяризиране на туризма, традиционните продукти и културното богатство на Черноморския регион.

 Целите на проекта са:

 • Създаване на туристическа мрежа за устойчиво развитие на туризма в региона;
 • Увеличаване на ползите за производителите на традиционни продукти чрез създаване на трансгранична мрежа;
 • Организиране на събития, съвместно представяне на продуктите на Европейския и Черноморския пазар.

 Специфични цели:

 • Изграждане на сътрудничество между страните – партньори за популяризиране на общите интереси;
 • Откриване на туристически и традиционни продукти, които могат да са в основата на развитието на Черноморския регион;
 • Планиране на съвместни дейности за промоциране на туристическите дестинации и традиционни продукти;
 • Провеждане на шивашки изложби в Черноморския регион;
 • Преоткриване на непознати дестинации като туристически обекти.

 Целеви групи:

 • Местните власти и университети;
 • Производители на традиционни продукти – асоциации, произвеждащи традиционна храна, занаячийски асоциации и други.;
 • Туроператори и организации, подкрепящи туристически дейности;

 Крайни бенефициенти са европейските граждани, които пътуват и търсят нови дестинации.

 Дейности:

 • Оценка на настоящия статут на туризма и традиционните продукти – събиране и систематизиране на цялата налична информация за всяка страна, подготовка и превод на брошури на националните езици на участващите страни;
 • Организация на събития за представяне и промоциране на традиционните продукти за всяка една страна – организиране на изложение с участието на местни власти, организиране на фестивал с игри, провеждане на  прес конференция, публикации в медиите;
 • Дейности за увеличаване на запознатостта с настоящата ситуация относно туризма и традиционните продукти в Черноморския регион – провеждане на проучване във всички партньорски страни, запознаване на обществеността с настоящата ситуация, подготовка на информационни гидове, разработване на интернет форум, създаване на уеб сайт, където ще бъдат представени туризма и традиционните продукти; възможност посетители да правят оналйн покупки и резервации;
 • Управление и координация на действията – срещи, оценъчни доклади, финален доклад.

Филмите изработени по проек BSBTOUR- Туристически пътеки в Черноморски регион могат да бъдат видяни на следните линкове:

заглавие „FLIGHT OVER THE REGION BURGAS“ - https://www.youtube.com/watch?v=2xD7EFqcMcg

заглавие  „TRADITIONAL CRAFTS“ -  https://www.youtube.com/watch?v=B0Q2Yzo7rBU

заглавие „Burgas – the modern host of the sailing sports“ - https://www.youtube.com/watch?v=lqNficNbh_4

заглавие „ По следите на странджанската зеленика“ - https://www.youtube.com/watch?v=5uiSW7ee1U8 

заглавие „ Малка част от археологическото наследство на област Бургас“ -  https://www.youtube.com/watch?v=VyPvnv51PDw

 заглавие „Бургас – град на фестивали“ -  https://www.youtube.com/watch?v=uyd95oHTC4g

Проект: "Ново начало за представяне на трансграничното природно, културно и историческо богатство"

[pdf]

Проект :"Областна администрация Бургас  участва в изпълнението на проект "Партньорството – гаранция за успех в доброто управление"
[pdf - 109KB]

Проект: "Погледни в бъдещето, запази наследството"
[pdf - 82KB]  Обявление  Документация за тръжна процедура

Проект: "В Бургас заработи Консултативен център по възобновяеми енергийни технологии".
[pdf - 344 KB]

Проект: Стартира проект "ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – БУРГАС", който ще бъде изпъленен от Сдружение "Втори Шанс" в партньорство с Областна администрация Бургас. "ФОТОВОЛТАИЧНАЦЕНТРАЛА - БУРГАС - ПРОЕКТ BUL/SGP/OP$/RAF/08/10 SECOND CHANCE ASSOCIATION - BURGAS".
[pdf - 96 KB]  [doc - 30 KB]

Проект: БУРГАС - с финансова помощ на Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд междинен отчет
[pdf - 211 KB]  [doc - 167 KB]

Проект: "Реализирани дейности и постигнати резултати"
[doc - 167 KB]

горе назад