Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Предстоящи

Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027 подкрепя съвместни мерки и проекти за повишаване на ефективността на политиката на сближаване. В програмата участват всички 27 държави – членки на Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат местни, регионални и национални публични органи/институции, публично-правни организации, както и частни организации с нестопанска цел при определени условия.

 

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е програма за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество. Управляващ орган на програмата е Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния. Програмата ще засили съществуващите връзки между участващите страни и ще изгради нови в областта на научните изследвания и иновациите и опазването на околната среда. Програмата финансира проекти с транснационално измерение. 

 

Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ).

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, както и подкрепа за съвместни действия за институционално и оперативно сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район.

 

Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027 е програма за териториално сътрудничество на Европейския съюз. Програмата засилва сътрудничеството през средиземноморските граници. Подкрепят се проекти, инициативи и политики, свързани с изменението на климата и околната среда, в съответствие с приоритетите и специфичните цели, определени от Европейската комисия за политиката на сближаване.

Програмата обединява партньори от 10 страни-членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави подпомагани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Участват общо 69 региона от ниво 2 (NUTS 2). Република България участва в програмата с цялата си територия.

 

горе назад