Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Идентификация на ключови проекти

Идентификация на ключови проекти

с общинско, надобщинско ирегионално значение за новия програмен период (2014-2020 г.)

 

Постигането на устойчиво и балансирано развитие в област Бургас чрез намаляване на вътрешнорегионалните различия са  наш  приоритет и отговорност. В етап сме от подготовка на новите цели и приоритети за развитие, съобразно  конкретните нужди на региона и стратегическата рамка на европейската политика на сближаване до 2020 г. Европейските фондове са един от основните инструменти за изпълнение целите на регионалната политика и извършване на публични инвестиции.  В тази връзка особено важно е на ранен етап от подготовката за следващия програмен период да се идентифицират ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение (областно и за районите от ниво 2). Тези проекти следва да са от особена важност за общността или да са свързани с осъществяването на съвместни дейности и инициативи, които допринасят за постигането на общи цели за развитието на съседни общини или области.

Във връзка с гореизложеното, призоваваме общините, териториалните структури на централната власт, неправителствените организации и другите заинтересовани страни да подготвят информация за най-значимите проекти, които са планирани за изпълнение във за следващия програмен период със следните тематични области на интервенции: транспортна и техническа инфраструктура – водоснабдяване, телекомуникации, широколентов достъп;  екология  и екологична инфраструктура, вкл. превенция на риска; икономика; образование; здравеопазване; култура; туризъм; социални услуги  и териториално сътрудничество.

Възможни критерии за оценка на ключовите проекти са:

  • Ефект от проекта – размер/мащаб на проекта: колко общини обхваща, една или повече области, регион и т.н.; целеви групи - какъв брой хора ще се ползват от резултатите на проекта;
  • Устойчивост на резултатите - каква трайна промяна ще се постигне с изпълнението на проекта; как проектът ще подобри състоянието на целевите групи и ще предложи решение на проблема;
  • Ефективност на резултата - конкретните резултати на проекта, по възможност в измерими параметри; краткосрочен ефект/и;дългосрочен ефект/и;
  • Оценка на въздействието - социално, икономическо, екологично въздействие;
  • Бюджет на проекта;
  • Източници на финансиране;
  • Проектна готовност – посочва се фазата на проектна готовност: предпроектно проучване, идеен проект, технически проект, работен проект, изготвена ОВОС.

Прилагамe таблица за набиране на първичната информация, която съдържа списък на проекти в отделна тематична област с посочени конкретни характеристики като фаза на проектиране, бюджет, цели, очаквани резултати и др.

В електронен вид таблицата може да бъде изтеглена от сайта на областна администрация Бургас  www.bsregion.org /документи/проекти/справка проекти.  Обобщената информация за идентифицираните ключови проекти на ниво район ще бъде разгледаната на заседание на РСР на ЮИР.  С протоколното решение ще бъде уведомен министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

[Списък проекти - doc]

За периода 2014-2020, президентът на Република България търси национален консенсус по залагането на 6 ключови приоритетни направления в основата на програмирането за 2014-2020, които ще се финансират по линия на КФ и ЕФРР:

1. Транспортна инфраструктура

2. Техническа инфраструктура във водния сектор

3. Електронно управление

4. Енергийна ефективност (вкл. жилищна политика)

5. Създаване на предпоставки за балансирано градско развитие

6. Иновации и конкурентноспособност за МСП

Информация изпращайте на електронен адрес: futuro@dir.bg Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , телефон за контакт -  056/894123.

горе назад