Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Сунгурларе

За контакти

8470 гр. Сунгурларе 
ул. "Георги Димитров" № 2
тел.  +359 55712514

website: http://www.sungurlare.org/

Кмет: Димитър Гавазов


Площ: 824.4 км2
Население (към 31.12.2023 г): 10 379 д.
Средно годишни температури10 С°
Населени места: 28

 

Местоположение
Община Сунгурларе е една от най-големите по територия в Бургаска област. Разположена е на площ 824.4 кв. км в северозападната част на Бургаска област. На север граничи с Шуменска област, на изток - с община Руен, на юг - с Карнобатска община, и на запад - със Сливенска и Ямболска област.
Административен център на общината е град Сунгурларе, разположен в красивата Сунгурларска долина, която се простира от с. Мокрен до с. Лозарево.
Релеф
Районът представлява богато съчетание на планински, полупланински и равнинен релеф. Почвите са предимно канелени горски, което благоприятства отглеждането на лозя, зеленчуци, тютюн и почти всички видове зърнени култури.
Води
Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. През нея протичат река Мочурица и река Луда Камчия, на която е построен язовир Камчия. Той снабдява с питейна вода по-голямата част от Бургаска и Варненска област.
На територията на общината има 46 микроязовира.
Климат
Климатът е умереноконтинентален. Характеризира се с мека зима, ранна пролет, умерено лято и топла есен.
Валежите са недостатъчни. Не падат големи снегове, а и рядко навалява равен сняг. Поради силните северозападни и североизточни ветрове се образуват преспи.

 

Население и заетост

В общината живеят общо 13 457 души, жителите на административния център гр. Сунгурларе са 3679, а на селата- 9 778.
Към 31.05.2015 г. икономически активните лица наброяват 4 323. Регистрираните безработни са 919. Нивото на безработица е 21.26 %.

 

Населени места
В община Сунгурларе има 31 населени места, разпределени в 26 кметства и кметски наместничества.
Общият брой на жилищата е 7328, от тях 1237 - в Сунгурларе.
Транспорт
През територията на община Сунгурларе преминават:
· първокласен път І-7 - Върбишки проход
· ІІ-73 - Ришки проход (Шумен - Карнобат)
· ІІІ-7013 (Лозарево - Чубра)
Те осъществяват връзка между Южна и Североизточна България - Шумен, Варна, Разград, Добрич, и обратно, по направление Югоизточна България - Карнобат, Бургас, Южно Черноморие, летище Бургас и пристанище Бургас.
През общината преминава жп линия София- Дъбово-Варна. За товаро-разтоварни дейности се използва гара Лозарево. Освен нея, по протежението на линията на територията на общината се намират и жп гарите Вълчин, Подвис, Ведрово и Завет.
Автобусният транспорт се извършва от физически и юридически лица, лицензирани от Министерството на транспорта. Общината има автобусна връзка със Сливен, Котел, Ямбол, Карнобат, Бургас, Шумен, Омуртаг.
Водоснабдяване
От 31 населени места в общината 28 са водоснабдени, което представлява 90% от общия брой. От деривация "Камчия" се подава питейна вода за гр. Сунгурларе и селата Славянци, Чубра, Лозарево, Черница, Подвис и Прилеп.
Съобщения
Работещи АТЦ в общината са 10, от тях една възлова в гр. Сунгурларе с национален код 05571 и 9 крайни в селата Бероново, Везенково, Съединение, Прилеп, Лозарево, Подвис, Терзийско, Ведрово и Манолич.
Има изградени клетки на мобилните оператори Мобиком и Мобилтел, които покриват по-голямата част от общинската територия. В общината има комутируем достъп до Интернет чрез БТК на национални телефони 0100 34 100 и 0100 34 200. 
Милена Куриева


Промишленост
Благоприятните почви, хълмистият релеф, мекият климат, относително продължителната есен са важни условия за развитието на лозарството и винопроизводството в района.
Лозята, разположени по хълмовете на региона, се използват основно за винопроизводство. Районът е екологически чист.
Вината на ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ обединяват хармонично качествата на миналото с модерните постижения на съвремието. През 1898 г. на международното изложение в гр. Анверс - Белгия, винари от Сунгурларе получават първия златен медал за българско бяло вино, произведено от сорта "Червен мискет". В производството се използват следните сортове грозде: червен мискет, мускат отонел, шардоне, ризлинг, юни блан - за бели вина и каберне, мерло, памид - за червени вина.
Основен дял в изграждането на промищления облик на общината заемат следните предприятия:
"БАЛКАН-98" ООД - производство на захарни изделия.
"МЛАДОСТ" АД - изработване на хидравлични изделия - предпазни клапани, дросели и обратни клапани.
Селско стопанство
Обработваемата земя възлиза на 277 600 дка, от които 240 600 дка ниви, 30 000 дка трайни насаждения и 7000 дка ливади. Климатичните условия благоприятстват отглеждането на всички видове селскостопански култури, най-вече лозя и зърнени култури.
Обработват се 23 000 дка лозя - винени сортове, предимно "Червен мискет", с годишно производство около 25 000 т грозде. От 70 000 дка зърнени култури се произвеждат 15 000 т пшеница и 6000 т ечемик.
Тютюнопроизводството е източник на доходи за някои селища от района. Отглеждат се около 2200 дка годишно ориенталски тютюн с общ добив около 300 тона.
Овощните насаждения са: ябълки - 900 дка, праскови - 1500 дка, череши - 900 дка, ягоди - 100 дка, и малини - 100 дка. Към момента почти всички трайни насаждения се обработват от частни стопани.
Растениевъдната структура в община Сунгурларе е по-интензивна в сравнение със съседните общини. Средните добиви от лозята и другите отглеждани култури са добри и устойчиви.
Условията благоприятстват развитието на говедовъдство и овцевъдство. Отглеждат се 2000 крави, 15 000 овце, 7000 кози, 2500 свине, 34 500 птици и др. животни.
Горско стопанство
Горските масиви заемат площ 380 000 дка, около 120 000 от тях са собственост на община Сунгурларе. Те се стопанисват от държавните лесничейства в с. Садово и гр. Карнобат.
Иглолистните гори - 99 300 дка, са представени от бор и ела, а при широколистните - 84 000 дка, преобладаващи видове са дъб, бук и клен. Горските пасища са близо 20 000 дка. Държавното лесничейство в с. Садово поддържа 92 дка горски разсадник, в който се отглеждат около 2000 фиданки. Ежегодно се залесяват близо 2000 дка нови гори.

 

Здравеопазване
На територията на общината работи филиал към Центъра за спешна медицинска помощ - Бургас. Населението се обслужва от 9 лекарски практики.
Образование
На територията на общината съществуват 5 начални училища, 7 основни, 1 СОУ и Общински детски комплекс в гр. Сунгурларе. Групите за извънкласна работа в него се посещават от 432 деца. Целодневните детски заведения в община Сунгурларе са 9 с общ брой деца 269. Педагогическият персонал е 30 души, помощният - 32 души.
Полудневните детски градини са 6, общият брой на децата в тях е 118. Ангажираният педагогически персонал се състои от 7 души.
Култура
През 1996 г., с влизането в сила на Закона за народните читалища, в общината бяха регистрирани 17 читалищни организации, всяка от които разполага със собствена библиотека. Общият библиотечен фонд възлиза на 130450 библиотечни единици. Към читалищата работят 32 художествени колектива с над 300 участници в тях.
Естествен културен център на общината е читалище "Просвета" в гр. Сунгурларе. Освен че е организатор на всички културни мероприятия в града, то обслужва и поддържа общинския радиовъзел и притежава лиценз за кабелен оператор.
На 14.02.1988 г. е открита първата в страната музейна сбирка по лозарство и винарство. Тя се помещава в реставрирана двукатна къща в котленско-жеравненски стил, принадлежала някога на богатите винари Иван и Милко Христови, прочули Сунгурларе още през 1989 г. на изложението в Анверс - Белгия, с хубавото сунгурларско вино, спечелило там първия си златен медал.
Най-крупното и атрактивно културно мероприятие, утвърдило се като официален празник на общината, е 14 февруари - денят на лозаря и винаря "Трифон Зарезан".В първата събота на юни всяка година се провежда традиционното за общината мегданско увеселение под наслов "Долината на лозите пее и танцува".

 

Сунгурларе възниква и се развива като кръстопътно селище. В турски регистри от ХVІ век е отбелязано с имената Сьонгурлар и Сонгурлар. По време на робството много българи от този край се изселват в Русия и в Кримска област основават село Николаевка.
През 1974 г. селището получава градски права.

 

Пробитият камък - естествени гъбообразни скални образувания от варовик с площ 0.5 ha в района на с. Бероново.
Скалните образувания в Чифликовата нива в землището на с. Пчелин.
59 антични могили
Крепостта Голое (І в. пр.н.е.) край с.Лозарево
Църквата "Св. архангел Михаил" в с. Костен, в която е служил Софроний Врачански.


горе назад