Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Созопол

За контакти

8130 гр. Созопол
пл. "Хан Крум" № 2 
тел. +359 55025701
тел. +359 55025770 
факс: +359 55022438 
e-mail: sozopol_obshtina@abv.bg

website: www.sozopol.bg

Кмет: Тихомир Янакиев
тел. +359 55025700


Площ: 517.834 дка
Население (към 31.12.2023 г): 12 560 д.
Средно годишни температури: 13.3 °С
Населени места: 12

 

Местоположение
Община Созопол е разположена в централната източна част на Бургаски окръг. Нейният район е характерен с двете си съставни територии - крайбрежието, обхващащо отрязъка между Атия и Маслен нос и равнина, която в южна посока постепенно преминава във възвишенията на Странджа. Територията на Община Созопол обхваща 517.834 дка. От общо 51-километровата брегова ивица - 17.1 км са заети от пясъчни плажове.
Релеф
Територията на общината принадлежи към основния Медноридско-Странджански геоморфоложки район и в частност към два от подрайоните му - Медноридски и Босненски. В структурно отношение районът се характеризира с комплекс от морски тераси, силно разчленено крайбрежие и многобройни лимани, с редуването на красив слифов бряг със средноголеми и малки плажни ивици. Територията във вътрешността на общината се характеризира с източни и североизточни склонове, разчленени от дълбоки планини. В крайморската зона има слабо вертикално разчленение, липсват ясно изразени била и планински вериги. Изключение е Медни рид с връх Бакърлъка с височина 376 м, който разделя общината на две части - крайбрежна и вътрешна. Крайбрежието е забележително с най-голямото разчленение на бреговата линия и се характеризира с вдадени до 2 км в морето полуострови и врязани навътре в сушата заливи. Полуостровите са с красиви и труднодостъпни носове, с много подводни и надводни скали.
Води
Подпочвените води в общината са малко и се използват главно чрез каптиране на извори с неголям дебит - от 0.1 до 5 л/сек. Ивицата на североизток от селата Росен и Равадиново, както и на запад от с. Вършило и на северозапад от с. Присад е напълно лишена от подпочвени води. Най-богати в това отношение са терасите на р. Ропотамо, районът на юг от с. Черноморец и на север от мина Росен, както и около езерото Алепу.
През територията на общината протичат множество реки - гъстотата на речната мрежа е над 1.62 км/кв.км за водосбора на р. Факийска и до 2-3 км/кв.км за водосбора на р. Дяволска. Най-голямата река - Факийска, извира от Странджа, западно от връх Кервансарай. Във водосбора й са изградени шест малки язовира, като два от тях са снети от отчет. Изграден е изравнител при Раков дол с обем W=3 000 000 куб. м за водоснабдяване на “Промет” ЕАД, чието потребление възлиза на 10 000 000 куб. м годишно. На водосбора на реката има 2425 дка напоявани площи.
Във водосбора на р. Изворска са изградени два малки язовира, от които се напояват 850 дка площи. Освен това с течащи води се напояват 1950 дка.
Като цяло районът страда от недостиг на вода поради засушаванията през последните 15 години. Същевременно не се използва рационално изградената напоителна система, чиято експлоатация би следвало да се възстанови.
Климат
Крайбрежната част на общината е подложена на средиземноморското климатично влияние, което се чувства в дълбочина от 20 до 40 км. от бреговата линия.
Пролетните температури по крайбрежната част са по - ниски от тези във вътрешността на общината, а есенните по - високи. Времето се променя главно по отношение на облачността и слънчевото греене, но температурния режим се променя бавно. Средногодишните температури са 13.3° С, докато за окръга те са 12.8° С, а за страната 11.5° С.

 

Население и заетост

Населението живеещо но територията на Общината възлиза на 13 450 души и е разпределено изключително неравномерно. 
Като цяло не се наблюдава съществена промяна в демографското поведение на населението, като следва да се отбележи, че миграцията му е фактор, който влияе негативно на демографската картина в по-висока степен, отколкото ниската раждаемост.
Една от причините за отрицателните стойности на естествения прираст е застаряването на населението в общината.
Икономически активните лица са 4 976. Нивото на безработица в община Созопол през май 2015 г. е 10.03 %, а броят на регистрираните безработни е 499 души. 
Поради сезонния характер на основния отрасъл - туризма, безработицата в общината е висока в периода извън летните месеци.

 

Населени места
Като административно устройство общината обхваща 12 населени места - град Созопол и селата Черноморец, Равадиново, Росен, Атия, Равна гора, Индже войвода, Вършило, Габър, Зидарово, Крушевец и Присад. Във всяко от тези села има кметство. В 5-километровата ивица са разположени град Созопол и селата Равадиново, Атия и Черноморец. В активната крайбрежна територия се намират 1/3 от селищата на общината, което представлява половината от постоянното население.
Транспорт
Републиканската пътна мрежа на територията на общината се състои от един първокласен път І-9, който е част от европейската пътна мрежа и в частност от път Е-87. Дължината му на територията на общината е 24 км. Следващият по значение е третокласният път ІІІ-908 (Бургас - Росен - Веселие) с дължина 31 км. На територията на общината преминават четвъртокласни пътища с обща дължина 109.9 км.
На територията на общината се намира пристанище Созопол, което има регионално значение. Използва се изключително за пътнически превози, развлекателно-туристически пътувания, както и за товарни превози. Има общо седем корабни места и морска гара с ГКПП и ДИК. Има изградени яхтени пристанища и пристани за рибарски лодки в гр. Созопол, с. Черноморец, в залива Атия, при ваканционно селище Дюни.
До всички селища на общината е осигурен обществен транспорт.
Водоснабдяване
В община Созопол са водоснабдени 13 населени места. Общо за промишлено и битово водоснабдяване се изразходват 5189.9 хил. куб. м вода. Използват се местни източници, но основен водоизточник е водоснабдителна система “Ясна поляна”, включваща и едноименния язовир. Чрез стоманен водопровод водата се довежда от язовира гравитачно до двустъпална пречиствателна станция с проектен капацитет 2500 л/сек. Пречистената вода се изпомпва в изравнителен водоем и от разпределителна шахта се разделя на два водопровода - северен магистрален - за нуждите на консуматорите до Бургас, в който е включен и Созопол, и южен - за консуматорите до с. Синеморец. Чрез помпена станция от Ново Паничарево се препраща вода за селата Крушевец и Зидарово. На територията на общината са изградени и 6 малки язовира.
Съобщения
На територията на община Созопол телекомуникационната дейност се осъществява чрез новата ПТТ. Въпреки че телефонната плътност е ниска в сравнение със средните показатели за страната, всички населени места са свързани в мрежата за автоматично национално избиране. Всички селища имат директна телефонна връзка с АТЦ - гр. Созопол.

Промишленост
Общински център Созопол е най - големия риболовен център на България. В него функционират две предприятия за преработка на риба и морски деликатеси за вътрешния пазар и за износ. Построеното ново пристанище дава възможност за пристан и търговия на кораби с голяма водоизместимост.
На територията на общината са разположени меднодобивните мини около с. Росен. От 1993 г. поради изчерпване на суровината те постепенно бяха закрити. Основният промишлен подотрасъл е добивът на строителни материали, който изцяло зависи от строителния пазар в гр. Бургас.
Селско стопанство
Обработваемата земя в община Созопол е 239 456 дка и е концентрирана главно извън крайбрежната зона, в землищата на селата Черноморец, Зидарово, Индже войвода, Извор, Присад и Росен. Най-голям е делът на зърнените култури, които през 1999 г. заемат около 50.05% от обработваемата общинска земя. Трайните насаждения запазват равнището си от началото на 90-те години, като има тенденция на слабо увеличаване на площите, заети от овощни градини - ябълки, праскови, кайсии, череши, и слабо намаляване на площите с лозови насаждения - винени сортове. Същевременно се наблюдава и известно увеличение на площите, използвани за производство на дини и пъпеши.
В съответствие с климатичните и почвените условия община Созопол е с исторически традиции и подходящи предпоставки за зърнопроизводство, овощарство, отглеждане на захарно цвекло, дини, пъпеши и други.
Животновъдството също има традиции в община Созопол. До 1989 г. тук се отглеждат едър рогат добитък - крави и биволи, дребен рогат добитък - кози и овце, както и значително количество свине. В началото на 90-те години и особено след 1992 г. броят на животните рязко намалява. Биволи и кози се отглеждат предимно в личните стопанства и нямат пазарно предназначение. През 1995 г. се оформя тенденция на възстановяване броя на животните, като през периода 1995-1997 г. нараства броят на овцете и кравите.
Туризъм
Днешен Созопол е модерно туристическо селище, като с прекрасните си природни дадености е привлекателен център за български и чуждестрани летовници.
За лято' 2006 базата за настаняване на летовници в общината надхвърли 50 000 легла. Увеличаването на капацитета е свързан със строителството на нови семейни хотели, вилни сгради и ваканционни селища. Новата база е ниско строителство, като повечето инвеститорите работят по модела “бъдеща продажба на апартаменти”. Все повече се увеличават хотелите с категоризация - четири и пет звезди. Местата за настаняване са в Созопол, ваканционно селище “Дюни”, Черноморец, като все повече се предпочита и близкото до Созопол село Равадиново. Традиционно много туристи посещават и къмпингите, разположени по крайбрежието – “Каваци”, “Смокиня”, “Веселие”, “Градина” и ”Златна рибка”.

 

Здравеопазване
Здравеопазването в общината се осъществява само от лечебни заведения за извън-болнична помощ : Медицински център “Св.Зосим” в гр. Созопол – разполага с модерно оборудване и квалифицирани кадри, предоставя широк диапазон от медицински услуги на високо ниво; Център за спешна медицинска помощ в гр. Созопол, филиал на Бургас - обслужва се от 2 лекари и 6 фелдшера; 8 индивидуални медицински практики и 6 стоматолози. Аптечната мрежа е съсредоточена само в гр.Созопол (две аптеки) и с.Черноморец – една. Болничната помощ се поема от областният център- Многопрофилна болница за активно лечение– Бургас-АД .
Образование
На територията на общината функционират 8 училища и 8 детски градини. В гр. Созопол има две обединени детски заведения и едно основно училище. В селата Индже войвода, Вършило, Извор, Габър и Присад няма училища поради недостатъчен брой ученици. Общият брой на учениците през учебната 2006/2007 година в община Созопол е 1057, като първокласниците са 128.
Култура
Гр. Созопол е едно от културните средища с национално значение. Провежданите ежегодно празници на изкуствата “Аполония” представляват своеобразен фестивал на българското съвременно изкуство от всички жанрове и форми и имат важно значение за тяхното развитие.
Традиционни за морските селища са също така Нептуновите празници.
На територията на общината функционират 13 читалища.
В гр. Созопол е изграден археологически музей като реставрацията и консервацията на колекцията му е една от стратегическите цели за развитие на община Созопол
В града функционира и музей “Южна крепостна стена”, както и етнографска експозиция. Четири частни фирми в общината развиват дейност в сферата на културата - галерии и художествени ателиета.

 

Старинният и романтичен общински център Созопол, е разположен на малък скалист полуостров на южния край на Бургаския залив. Възникнал като тракийско селище през XIII - XII в. пр.н.е., той е заселен от милетски гърци и е наречен Аполония - в чест на най - почитания им бог и покровител. Градът бързо се превръща в преуспяващ град държава с високоразвито изкуство и богат материален и духовен живот.Благодарение на местоположението си Аполония преживява неведнъж разцвет и пренася през вековете тежестта на не едно поражение. "Градът на спасението" пази следите на хилядолетната история на Черноморското крайбрежие - множество археологически находки и паметници.Останки от крепостни стени са открити в с.Вършило - късноантична и трако - римска крепост; средновековната крепост Калето в с.Крушевец както и множество останки от крепости в близост до крайбрежната ивица и по нея.Открити са също така праисторически гробници в с.Росен, м.Садъково кладенче и югозападно от м. Бакърлъка.
В градския археологически музей се съхраняват редки гръцки съдове от ІV до VІ в. Пр.н.е., каменни котли от ІІ хилядолетие пр.н.е., колекция от 120 цели амфори и др. 
Богато е и наследството от култови сгради - черкви, манастири, параклиси: църквата "Св.Богородица" от VІІ в. / под закрилата на ЮНЕСКО / , параклисът "Св.Зосим" от XIX в., тесните улички и живописните еркерни къщи от Възраждането носят белезите и характера на черноморската ни архитектура. 
Срещу стария град, на север и запад в морето, са разположени три острова - Св. Иван, Св. Петър и Св. Кирил, които му придават особена красота.
На островите Св. Иван и Св. Петър се намират останките на манастира "Св. Йоан Предтеча", разрушен през XIV и XV век, древногръцки храм на Аполон, античен фар и пещи от антични времена за железодобив.

 

Резерват “Пясъчна лилия” -намира се на юг от Созопол, в к-г “Каваците”. Съхранява едно от най-големите находища на пясъчна лилия.
Защитена местност “Колокита”- намира се на около 3 км югоизточно от Созопол, между “Райския залив”, к-г “Каваците” и Черно море. Характеризира се със съчетанието на природни дадености, скални брегове и фиорди, морска акватория и обработваеми земи.
Защитена местност “Блато Алепу” се намира до залив Алепу. Блатото представлява лагуна отделена от морето с плажна ивица с дюнни образувания. Блатото се обитава от десетки видове водни животни-ракообразни и над 100 вида водорасли. Установени са следните видове птици: голям гмурец, малък гмурец, червена чапла, ням лебед, малък воден бик, зеленоглава патица, сива патица, белоока потапница, морски орел, малък креслив орел и др. ;
“Пясъчни дюни Алепу” е един от най-големите дюнни комплекси по българското Черноморско крайбрежие. В района на плажната ивица и по дюните са установени представители на псамофитната растителност: песъчарка, класник, острица, миска, пясъчна лилия др.
“Пясъчни дюни Каваците”- на около 3 км. южно от Созопол, с площ 24 ха. Дюнните образувания достигат до 5-6 м. височина. Целта на защитата е да се съхрани характерната псамофитна растителност, с която са обрасли. Установени са следните видове птици: голям гмурец, малък гмурец, червена чапла, ням лебед, малък воден бик, зеленоглава патица, сива патица, белоока потапница, морски орел, малък креслив орел и др.;
“Нос Агалина”- на около 5 км южно от Созопол, с площ 31 ха. Изключителни са природните дадености - непристъпни скалисти брегове, фиорди и биоразнообразието. Комплексът “Ропотамо” включва резерватите ”Ропотамо”, остров Св.Тома “ (“ Змийският остров”), блатата Алепу, Стамополу, Аркутино, Маслен нос.

горе назад