Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Руен

За контакти

8540 с. Руен 
ул. "Първи май" № 18
телефон: +359 59446233 
факс: +359 59446476
e-mail: obstina_ruen@mail.bg

website: www.obstinaruen.com

Кмет: Ахмед МехмедПлощ: 690 кв.км
Население (към 31.12.2023 г): 25 882 д.
Средно годишни температури10°С
Населени места: 41

 

Местоположение

Община Руен е разположена в южните склонове на Източна Стара планина и полетата около реките "Луда камчия" и "Хаджийска". Общата й територия е 690 кв.км. Средната надморска височина е около 400/500 м. Обработваемата земя е 234 х.дка. Площите от горския фонд са 368 х.дка, като в това число залесените площи са 342 х.дка, от които 57 х.дка - иглолистни гори, 285 х.дка - широколистни гори. 

 

Население и заетост

Населението на община Руен е 36 577 души. Към края на май 2015 г. икономически активните лица са 10 217 на брой. Като безработни са регистрирани 1 694 души. Равнището на безработицата е 16.58 %.

Значителна част от мъжкото население в трудоспособна възраст е с ежедневна трудова миграция до гр.Айтос, Бургас и южното Черноморско крайбрежие като строителни работници. Това е характерна професия на тази част от населението в Общината

 

Населени места
Съставена е от 41 населени места /села/ обособени в 38 кметства. Център на Общината е с.Руен, в което живеят 2 923 жители.
Транспорт
През територията на Общината минава ЖП линията Карнобат -Варна и третокласен път Бургас-Айтос-Варна.

Промишленост
Добива се варовик за производство на негасена вар и други строителни материали. Проучени са много големи залежи от глина за производство на строителна керамика /тухли, керемиди и теракота/, а така също и за художествено-битова керамика.
По поречието на река "Луда камчия" има много големи динамични запаси от инертни материали - баластра и пясък.
Развита е шивашката промишленост като положителните демографски процеси /раждаемост над 20 %/ способстват за това.
В шестте броя потребителни кооперации наред с търговската дейност има и промишлени дейности - производство на хляб и хлебни изделия, облекло и т.н.
Селско стопанство
Производство на ориенталски тютюн тип "Башибали" - "Източен Балкан". Годишното производство може да надхвърли 2 000 тона сух тютюн.
На лице са природо-климатични условия и има производство на грозде за производство на бели трапезни вина. Развито е частично и овощарството - ябълки, кайсии, сливи. По поречието на реките и в местата с по-ниска надморска височина е развито зеленчукопроизводството.
Застъпено е производството на маслодайни култури - слънчоглед, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури. От етерично-маслените култури се отглежда лавандула и кореандър.
Горско стопанство
В горския фонд се добиват значителни количества дървесина, част от която се обработва в Общината.
Има доста добри дивечови ресурси - благороден елен, сърна, дива свиня, заек, катерица, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, глухар. Това е предпоставка за развитието на ловен туризъм.
В земите от горския фонд и обработваемите земи могат да се добиват диворастящи гъби, билки и плодове.

 

Здравеопазване
Медицинското обслужване се осъществява от Общински медицински център и 19 броя лични лекари.
Образование
Има две средни общообразователни училища, 25 броя основни училища, 5 броя начални училища и 7 детски градини.
Култура
Културните дейности са съсредоточени в 18 броя читалища със значителен библиотечен фонд.


горе назад