Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Несебър

За контакти

8230 гр. Несебър, 
ул. "Еделвайс" № 10
телефон: +359 55443281
факс: +359 55429376,
е-mail: contacts@nesebar.bg

website: www.nesebarinfo.com

Кмет: 
Николай Димитров 
телефон: +359 55443281 / 24 в.
е-mail:  mer@nesebar.bg


 

Площ: 421883дка
Население (към 15.07.2015 г): 24 421 д.
Гъстота на населението
Средно годишни температури: 12.3°С
Населени места: 14

 

Местоположение
Община Несебър заема най-северната част от Черноморското крайбрежие на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад – с община Поморие, и на изток - с Черно море. Значителната крайбрежна ивица и нейният разнообразен характер създават благоприятни условия за развитие на туризма.
Релеф
Територията на общината обхваща части от старопланинското и бургаското Черноморско крайбрежие. В старопланинския сектор се включват части от Еминската планина между долините на р. Двойница и р. Кошаревска. Преобладава абразионният тип бряг. От р. Камчия до нос Емине брегът има предимно източно изложение. Той е слабо разчленен. Брегът между р. Козлука и н. Емине е стръмен, разсечен от къси долове. На юг от р. Козлука се простира Бургаското крайбрежие. Преобладава низинният релеф. Бреговата линия е силно разчленена. Много вдадени в морето са Несебърският полуостров, н. Акротирия и н. Равда.
Води
В бургаската част на крайбрежната ивица подпочвените води са по-ограничени в сравнение със северното крайбрежие. Оттокът на р. Хаджийска се намира върху нископланинска и хълместа област в Източна Стара планина. Наклонът на коритото е много слаб и поради това речното легло е широко, с ниски брегове. При станция “Гълъбец” реката има средногодишен отток 0.64 куб. м/сек.
Климат
Климатът е умерeноконтинентален, силно повлиян от Черно море, както и от въздушните потоци, нахлуващи от Средиземно море.

 

Население и заетост

Населението на община Несебър възлиза на 24 421 души, което представлява 5.3 % от населението на областта. Към края на май 2015 г. икономически активни са 10 506 души, а регистрираните безработни лица са 299. Нивото на безработица е 2.85 %.

 

Населени места
В структурата на общината влизат 14 населени места. Градове- Несебър,Обзор. Села - Равда, Тънково, Св. Влас, ваканционно селище Елените, Баня, Приселци, Кошарите, Гюльовца, Оризаре, Паницово, Раковсково, Емона и Козница,Курортент комплекс Слънчев бряг.
Транспорт
Републиканската пътна мрежа на територията на общината се състои от един първокласен път І-9, който е част от европейската пътна мрежа и в частност от път Е-87. Следващият по значение е третокласният път ІІІ-906 (Варна - Обзор - Дюлино, Каблешково - Бургас).
На територията на общината се намира пристанище Несебър, което има регионално значение. Използва се изключително за пътнически превози и развлекателни туристически пътувания. Има две корабни места и морска гара с ГКПП и ДИК.
Водоснабдяване
От водосборна система “Камчия” се водоснабдяват гр. Несебър, курортният комплекс Слънчев бряг, с. Равда, с. Тънково, с. Св. Влас и ваканционно селище Елените. Гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци се снабдяват от собствен водоизточник - система “Приселци”, с. Кошарите - от система “Калината”, с. Гюльовца и с. Оризаре - от система “Гюльовца”, с. Паницово, Раковсково, Емона и Козница - от местни водоизточници.
Съобщения
На територията на община Несебър телекомуникационната дейност се осъществява чрез АТЦ - Слънчев бряг. Всички селища имат директна телефонна връзка с АТЦ. Град Несебър, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково и с. Св. Влас разполагат с цифрова телефонна връзка, с. Оризаре, гр. Обзор и с. Баня - с аналогова.

Три отрасъла имат най-съществено и приблизително равномерно балансирано значение за икономическия растеж и за заетостта в общината: туризмът, селското стопанство и търговията
Промишленост
Промишлеността е традиционно слабо развита и насочена единствено за обслужване на туристическия сектор, като играе спомагателна роля. Няма пряко влияние върху формирането на продажбите на територията на общината.
Строителството на територията на общината е обвързано изцяло с разширяването, модернизацията и поддръжката на материално-техническата база на туристическия сектор.
Селско и горско стопанство
В съответствие с климатичните и почвените условия община Несебър е с исторически традиции и с подходящи предпоставки за развитие на лозарството и овощарството - с приоритетно значение е отглеждането на праскови. В общината съществуват добри възможности и за развитие на технически култури - особено на слънчоглед.
Поземленият фонд на територията на общината е разпределен, както следва: частни земи - 126 898 дка, общински - 1097 дка, държавен фонд - 1106 дка, остатъчен фонд - 28 685 дка. Общият размер на обработваемата площ е 95 388 дка към 2000 год.
Туризъм
Подходящите природо-климатични условия - високата средногодишна температура и прекрасните плажови ивици, са фактор, който формира основната отраслова структура на общинската икономика - стопанския туризъм.
Община Несебър е най-голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие. На територията на общината функционират 150 хотела с около 70 000 легла, 630 частни квартири с над 35 000 легла и 1000 заведения за обществено хранене. Значителна част от тази материална база е съсредоточена в гр.Несебър, КК Слънчев бряг, ВС "Елените", гр. Обзор, селата Равда и Свети Влас.

 

Здравеопазване
На територията на общината функционира Медицински център в Слънчев бряг, здравни служби в гр.Обзор, с.Свети Влас, с.Равда и другите съставни селища на общината. Предстои откриването на Здравна къща в гр.Несебър с всички видове кабинети за специализирани практики.
Образование
В общината има 9 училища с 91 паралелки и 1860 ученика, Общински детски комплекс , 3 обединени детски заведения и 7 целодневни детски градини с общо 27 групи и 680 деца.
Култура
Несебърската община и нейният център имат богато културно и историческо наследство. В град Несебър е съхранена през вековете материалната и духовна култура на траките, античността, средновековието и българското Възраждане. На територията на общината има 103 паметници. Тук функционират Общински театър, Общинска танцова школа, 10 читалища.
През 1983 година гр.Несебър бе вписан в списъка на световните културни ценности, под егидата на ЮНЕСКО.

 
 

Несебър е един от най-древните градове в Европа. Наследник е на древното тракийско селище Месамбрия, основано през второто хилядолетие пр.н.е. Името му означава град (брия) на Мелса. От 510 г. пр.н.е. е превърнат от преселници дорийци в гръцки град-колония под името Месемврия, конкурент на Аполония в търговията по Черноморието. В него имало театър и храм на бог Аполон. В града са секли монети от сребро и бронз, а през ІІІ в. пр.н.е. - и от злато. През 72 г. пр.н.е. е окупиран от римски гарнизон. През римската епоха има второстепенно значение. Значителна роля започва да играе отново от ІІІ-ІV в. Към 680 г. е център на епископия, а през VІІ-VІІІ век - важна и добре укрепена и отбранявана византийска морска база. През 812 г. хан Крум превзема града. През 864 г. Борис І го отстъпва на Византия, но цар Симеон отново го завладява. От ХІ век наред с името Месемврия се употребява и славянското име Месебър или Несебър.
През Второто българско царство градът преминава неколкократно ту в български, ту във византийски ръце. Апогеят на развитието му е по време на царуването на цар Иван Александър (1331-1371), когато е един от най-важните центрове в българската държава. Месемврийските грамоти свидетелстват за дарения, които Несебър получава за изграждане на църкви и манастири - повече от 40 според преданията.
През 1366 г. кръстоносците, водени от Амедей VІ Савойски, превземат града и го предават на византийците. От месемврийските хроники узнаваме за събитията по време на падането му под турско робство през 1371 г., когато са съборени крепостните му стени. По време на робството Несебър запазва пристанищното си значение. Строят се кораби, изнасят се зърнени храни, дървен материал и др. След Освобождението Несебър е малко рибарско градче.
През 1956 г. градът е обявен за архитектурно-градоустройствен и археологически резерват. Останките от антична крепостна стена с порта от ІІІ-ІV в., несебърските църкви от V-VІ в. и по-късните, от средновековието (Х-ХІV в.), които са изящни произведения на средновековната българо-византийска архитектура, около 60 възрожденски къщи, обединени в няколко ансамбъла, придават неповторим облик и особена атмосфера на града.

 

На територията на общината е разположен националният археологически и архитектурно-градоустройствен резерват “Старинен Несебър”. Старинната част на гр. Несебър е паметник на културата от Листата на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

На територията на общината има 103 паметника на културата, от които:

  • Средновековни църкви - такива са “Св. Стефан” и “Св. Спас”, базиликата “Елеуса”, Старата митрополия и др.;
  • Археологически паметници - ранновизантийски терми, крепостни стени, щерна и др.;
  • Къщи от Възраждането


горе назад