Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Малко Търново

За контакт

8350 гр. Малко Търново,
ул. "Малкотърновска комуна" № 3 
централа: +359 59523021
факс: +359 59523128
e-mail: info@malkotarnovo.org

website: www.malkotarnovo.org

Кмет:
Илиян Янчев 
e-mail: mt_kmet@mail.bg
Площ: 798,5 км2
Население (към 15.07.2015 г): 3 340 д.
Гъстота на населението
Средно годишни температури:
Населени места: 13

 

Местоположение
Община Малко Търново се намира в южната част на Бургаска област, в сърцето на Странджа планина. Граничи с общините Царево, Созопол и Средец, а на юг с Република Турция. Площта и е 798,5 кв.км. , което я прави трета по големина община в Бургаска област.
Релеф
Релефът на общината е хълмисто- планински, силно насечен от долините и притоците на реките Велека , Резвая, Младежка и др. Най-високата точка в района е връх "Градището" намиращ се на 710 м. надморска височина . Странджа планина е един от интересните във фитогеографко отношение кътове на Европа. Общината се намира изцяло на територията на Природен парк "Странджа".
Води
Най-големият извор е карстов, намиращ се в месността "Докузак", между гр.М.Търново и с.Стоилово с дебит 398 л./сек. Хидрографската мрежа на територията на общината е образувана от водосборните басейни на Велека и притоците - р.Младежка, р.Айдере и р.Резвая.
Климат
Климатът е преходно-средиземноморски, с някои типични особености, които са дали основание за обособяване на Странджански климатичен район. Относителната влажност е 75 %. През лятото спада до 62 %. Специфични са летните мъгли по долините на реките Велека и Резвая. Валежите като цяло са над средните в страната и се характеризират със средиземноморско влияние - средно 800-900 мм.

Население и заетост

Броят на населението на цялата община е 3 340 души. Към края на май 2015 г. броят на икономически активните лица е 1 318. Регистрираните безработни са 123. Нивото на безработицата е 9.33 %.

Населени места

Общината се състои от административния й център - гр. Малко Търново и още 12 съставни села - Граматиково, Звездец, Визица, Заберново, Калово, Стоилово, Сливарово, Бръшлян, Евренозово, Младежко, Близнак, Бяла вода.

Горско стопанство
Горския фонд е 66% от площта на общината и се стопанисва от три горски лесничейства - ГЛ Малко Търново, ГЛ Граматиково и ГЛ Звездец. От м.март 2002 г. във връзка със стопанисването на общинските гори бе създадена към структура на общинска администрация Малко Търново Дирекция "Общински гори".
Туризъм
Чистотата на въздуха, водите и почвите в съчетание с чудесните природни дадености благоприятстват за развитието на отдиха и лечебния екотуризъм.

 

Култура

Изключителен интерес, както за наши, така и за чужди туристи представлява странджанското културно наследство, богатия песенен фолклор, обредите и обичаите на местното население. За опазването,съхранението и разпространението на странджанския бит и култура изключително много допринасят и трите читалища на територията на общината . Към същите има сформирани състави за автентичен фолклор и стари градски песни. С много усилия бяха възродени обичаите Кукеровден, Лазаровден, Яньовден, Пеперуда, Филек/празнува се само в Странджа/, Коледуване и др.

 

Многобройните археологически паметници - от тракийско и римско време показват, че по тези земи е кипял интензивен стопански и културен живот още от древността. Много впечатляваща и монументална е гробницата в м."Мишкова нива" на 13 км. югозападно от града.Тя се отнася към V-ІІІв. Пр.Хр.по време на разцвета на тракийската култура. Друга документирана и публикувана тракийска култува гробница се намира в м."Пропада" на 5 км. северозападно от града. Силно тракийско присъствие може да се открие и в скалното светилище разположено в местността "Камъка".Тук върху самата скала са издълбани т.н. "соларни кръгове". Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. На територията на общината съществуват около 60 параклиса.

Един от най-значимите исторически паметници в общината е паметника в м."Петрова нива", където през 1903 се взема историческото решение за вдигане на Илинденско - Преображенското въстание в Източна Тракия и Странджа. В чест на загиналите преображенци всяка година на това място Община Малко Търново организира Национален възпоменателен събор.

 

Община Малко Търново се характеризира не само с природните си дадености, но и с богатото си културно-историческо наследство. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици оригинални културни паметници. За запазването и съхранението им ,през 1983 год. е създаден "Исторически музей Малко Търново". Той разполага своите богатства в три странджански къщи от края на 19 в. - паметници на културата. В тях са подредени разнообразни, интересни и атрактивни експозиции: археологическа, историческа, етнографска, художествена и природна. Те по своеобразен начин представят древната Странджа планина, материалната и духовната култура на населението й.

горе назад