Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Карнобат

За контакти

8400 гр. Карнобат
бул. "България" № 12 
телефон: +359 55929125
е-mail: karnobat@mail.bg

website: www.karnobat.acstre.com

Кмет: 
Георги ДимитровПлощ: 806 кв. м.
Население (към 15.07.2015 г): 28 039 д.
Гъстота на населението: 11.4°С
Средно годишни температури:
Населени места: 31

 

Местоположение
Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. На север граничи с община Сунгурларе, на изток с общините Айтос и Камено, на юг с община Средец и на запад с община Стралджа.
По своето географско местоположение общината и нейният център заемат значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. Това й дава предимство пред голяма част от другите общини в България по отношение на транспортните й връзки с останалата част на страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България. Тук се кръстосват пътищата за Източна и Западна България, а така също преминава и главна ж.п. линия с направление Шумен и Варна, което прави общината единствената ж.п. връзка между южните и северните части на Източна България.
Релеф
Релефът на общината в по-голямата си част е равнинен, прорязан от долините на реките Мочурица и Русокастренска. В северната част се издигат две вериги от сравнително ниски хълмове. Средната надморска височина е 174 м.
Води
Територията се отводнява от р. Мочурица, която се влива в р. Тунджа и има дължина 85.9 км, и р. Русокастренска, която се влива в Мандренското езеро. На много от притоците има изградени язовири и микроязовири със средна площ 50-80 дка, чиито води се използват за напояване.
Климат
Територията на община Карнобат попада в преходно-континенталната климатична област. Средногодишната температура (11.4°С) на въздуха и средномесечната температура на януари (0.1°С) определят климата на района като мек.

 

Население и заетост

Населението на община Карнобат е 28 039 души. Към края на май 2015 г. броят на икономически активните лица е 10 538. Регистрирани са 758 безработни лица. Ниво на безработица - 7.19 %.

 

Населени места
Общината включва общо 31 населени места, от които един град и 30 села - Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Детелина, Драганци, Драгово, Добриново, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Кликач, Козаре, Крумово Градище Крушово, Мъдрино, Невестино, Раклица, Сан Стефано, Сигмен Смолник, Соколово, Сърнево, Хаджиите, Церковски, Черково. Административен, индустриален и културен център е гр. Карнобат.
Транспорт
През територията на общината преминава първокласният път Бургас - София, който осигурява връзките й с големите индустриални и консумативни центрове в Южна България. Второкласният път Карнобат - Шумен - Русе (215 м) й осигурява връзка с Варна и пристанищния й комплекс и фериботната линия Варна - Иличовск. В близост до град Карнобат предстои изграждане на продължението на автомагистрала “Тракия”, която ще преминава на 3.5 км от града и на 5.2 км от крепостта Маркели. Вътрешната пътна мрежа е развита добре и осигурява удобни транспортни връзки на всички населени места от общината с гр. Карнобат и производствената му зона.
Гара Карнобат е четвъртият по големина железопътен възел в страната. Гарата разполага с вагонно депо, локомотивно депо, товарна гара и общежитие.
Водоснабдяване
Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява от местни водоизточници и водоснабдителна система "Камчия". В експлоатация са три водоснабдителни групи - "Аспарухово", "Церковски" и "Карнобат".

Промишленост
Производствените фондове на община Карнобат са разпределени неравномерно в селищната й мрежа. Основният икономически потенциал, производствени, складови и други фондове са разположени в гр. Карнобат и в неговата производствена зона. Основни структуроопределящи отрасли на промишлеността са машиностроенето и хранително-вкусовата промишленост.Независимо че шивашката промишленост е представена само от едно предприятие - “Карина” АД, то също има значимо място в икономическата структура на града и общината.
Селско стопанство
Общо обработваемата земя в общината е около 533 хил. дка.Природните условия в региона предопределят развитието на растениевъдството, което е ориентирано главно към производството на зърненожитнии фуражни култури. Значителен е делът и на някои технически култури. Зеленчукопроизводството се развива предимно в частното стопанство. През последните години на по-големи площи се отглеждат арпаджик, лук и чесън в селата Черково, Сърнево, Зимен, Козаре, Екзарх Антимово.
Отрасълът с най-добри традиции в общината е лозарството. Почвено-климатичните условия са определящият фактор за благоприятното му развитие. 6820 дка от лозовите насаждения са в землищата на селата Невестино, Искра, Соколово, Зимен, Венец, Екзарх Антимово, Аспарухово, Житосвят. От тях 694 дка са новосъздадени.
Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в общината, профилиран в областта на говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството.

 

Здравеопазване
На територията на община Карнобат действа общинска болница, която разполага със 140 легла и обслужва Карнобатска и Сунгурларска община. "Медицински център І-Карнобат" ЕООД осъществява специализирана медицинска помощ.
Образование
В общината функционират 12 детски градини, 2 обединени детски заведения и 2 целодневни детски градини. На територията има 2 средни общообразователни, 2 средни професионални, 7 основни и 3 начални училища, един междуучилищен център.
Култура
В Карнобат традиционно се провеждат различни културни мероприятия и фестивали, посещавани от гости и артисти от цялата страна, както и от чужбина. По време на тяхното провеждане настъпва истинско веселие, като същевременно те дават възможност на жителите и гостите на града да се докоснат до една уникална и различна култура, хвърляща мост между минало, настояще и бъдеще. Проявите с национално и международно значение са:
1. Национален конкурс за тракийска народна песен "С песните на Стайка Гьокова"- м. май
2. Национален кинофестивал на алтернативното кино- м. септември
3. Празници на града- 26 септември

 

Карнобатският регион, разположен пред южните подстъпи на Ришкия и Върбишкия проход, има древна история, датирана още от неолитната епоха. Селища и могили разкриват следи от живот от енеолитната и желязната епоха, богат поселищен живот от античността и средновековието.
Първото писмено сведение за Карнобат - от 1153 г., се съдържа в "Географията" на арабския пътешественик и учен Ал Идриси. Историческите извори сочат, че от ХV век насам градът е бил винаги административен център, стопанско и търговско средище с традиционен ежегоден панаир.
В сведенията от османо-турските регистри и пътеписните бележки се споменава под различни имена: Кариноваса, Каринабад, Карново…
След създаването на Българската държава през 681 г. поради изключителната си роля земите на днешния Карнобатски регион стават арена на военни действия между България и Византия. От времето на Първото българско царство най-значимият обект е Карнобатската крепост Маркели, южен епископски и военен център, намиращ се на 7.5 км западно от Карнобат.
По време на турското владичество градът е административен център на нахия, а по-късно на кааза в Силистренския санджак и значим търговско-занаятчийски център. Показателен факт за възрожденските процеси в региона е свещенослужението на поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански) в карнобатската енория през 1791-1792 г.
През Възраждането става обединителен център на културно-просветното развитие на района. През 1838 г. е построена църквата "Свети Йоан Богослов", през 1862 г. е създадено читалище "Развитие" (сега "Св. Кирил и Методий") - едно от първите в днешна Югоизточна България, а през 1864 г. се открива и светско училище.
Градът има съществен принос в църковните борби през Възраждането - в средата на 60-те години на ХІХ век будните карнобатски граждани изгонват анхиалския владика, с което окончателно отстраняват гръцкото влияние.
По време на Руско-турската война от 1877-1878 г. районът става жертва на безчинстващи башибозуци и черкези.
Освобождението на Карнобат на 24 януари 1878 г. открива път за големи обществено-икономически преобразования. Градът се утвърждава като културно-просветен център. 22 периодични издания отразяват новия му облик.

 

Крепостта Маркели - историко-археологически обект, експониращ богато политическо и културно минало и особено през периода на Първото българско царство.
Природонаучен музей, разположен в парка "Дядо Димчов баир"
Исторически музей 
Родната къща на карнобатския писател-революционер Минко Неволин (отразил в творчеството си Илинденско-Преображенското въстание).
Къща-музей "Димитър Полянов", открита като музей през 1973г. Единствената изцяло запазена възрожденска къща в гр. Карнобат, строена в средата на XIXв
Часовниковата кула, строена през 1874г.
Старата турска баня "Синанбейовият хамам", строена през третата четвърт на XIв. "Синанбейовият хамам" е една от най-старите сгради в Югоизточна България.
Черната джамия, построена на мястото на по-стара, през 1826г.
Зоопарк

горе назад