Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Камено

За контакти

8120 гр. Камено
ул. "Освобождение" № 101 
тел: +359 55153008 
факс: +359 55152480
e-mail: kmet@kameno.bg

website: www.kameno.bg

Кмет: 
Жельо Вардунски


 

Площ: 354.7 кв. км
Население (към 15.07.2015 г): 12 304 д.
Гъстота на населението:
Средно годишни температури:
Населени места: 13

 

Местоположение
На 354.7 кв. км площ в плодородната Бургаска низина е разположена община Камено. Административният й център град Камено отстои на 20 км западно от Бургас.
Релеф
Територията е разположена в равнинната част на Югоизточна България, по долното течение на река Айтоска. Надморската й височина е от 20 до 45 метра.
Води
По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите - 5123 дка, на езерата - 2715 дка, на блатата и мочурищата - 679 дка, на рибарниците - 340 дка.
Климат
Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.
Полезни изкопаеми
Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен - алувиално-ливадни и песъкливо-глинести. На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх - кариера за чакъл и фракции.

 

В община Камено живеят 12 304 души.
Към края на май 2015 г. икономически активното население е 3757 души.
Регистрираните безработни са 407 души. Равнището на безработицата е 10.83 %.

 

Населени места
Общината включва 13 населени места - общинския център гр. Камено и селата Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх, Свобода. Площта на урбанизираните територии е 16542 дка.
Транспорт
Всички селища на територията на общината са свързани с третокласни пътища. Общата дължина на третокласните пътища в общината е 200 км. Има връзка на гр. Камено с жп линия Бургас - София и близка връзка с товарни гари Българово и Дружба, които са на около 1 км от гр. Камено.
Водоснабдяване
Всички селища в общината са централно водоснабдени. Град Камено е частично канализиран. Продължава изграждането на останалата част от канализацията. Заустването на отпадните води е в пречиствателната станция на Бургаските захарни заводи. В останалите селища от общината са изградени частични канали за повърхностни и дъждовни води.
Съобщения
Във всички населени места има пощенски клонове. Всички селища в общината са свързани с автоматични телефонни централи. Територията й има покритие на GSM и мобифон с изключение на селата Желязово, Трояново, Полски извор, Тръстиково, Русокастро. Няма доставчици на Интернет.

Промишленост
80% от територията на “Лукойл-Нефтохим” АД - Бургас, е разположена в землището на гр. Камено. Това е основното предприятие в общината и основен приходоизточник за бюджета. Осигурява около 1000 работни места за жители на общината.
Селско стопанство
Земеделието е един от основните отрасли в общината. Приоритет е зърнопроизводството, което заема 46% от обработваемата земя. Останалата е засята с технически култури (маслодаен слънчоглед), етеричномаслени култури, зеленчуци, фуражни култури и др
Сладководното рибовъдство е развито във водоемите и рибарниците на “Сладководно рибовъдство” - Бургас, в землищата на с. Черни връх и с. Константиново.
Горско стопанство
Горските масиви заемат малка част от територията. Те са с обща площ 18104 дка, предимно широколистни гори.
Туризъм
Хотел в центъра на град Камено - 8 стаи с общо 16 места .

 

Здравеопазване
На територията на община Камено функционират осем индивидуални медицински практики за извънболнична помощ и три за стоматологично обслужване на здравноосигурените лица. Те осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията за сключени годишни договори с РЗОК - Бургас.
Образование
В община Камено функционират 8 целодневни детски градини в следните селища: гр. Камено и селата Свобода, Кръстина, Винарско, Трояново, Русокастро, Тръстиково, Черни връх. Общият брой на групите е 17 - 15 целодневни и 2 полудневни, с общо 361 деца. В общината има 8 учебни заведения.
Култура
Средище на културата, традициите и будния дух на местните жители е читалище “Просвета”. То е създадено през 1927 г., а с решение на Бургаския окръжен съд е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел с неопределен срок на съществуване заедно с филиали в селата Кръстина, Винарско, Трояново, Русокастро, Константиново, Тръстиково, Полски извор, Ливада. Носител е на ордена “Кирил и Методий”. Негова гордост са фолклорният състав - лауреат на събора в Копривщица, детският танцов ансамбъл “Здравец” и детската вокална група “Тик-так”.
Към читалището в гр. Камено и филиалите му функционират читалищни библиотеки с общ библиотечен фонд 83256 тома и 2054 читатели.
В читалище “Просвета” е уредена постоянна етнографска експозиция на предмети от бита и тъкани, дарени от жителите на общината.
В града има двама майстори на народни инструменти - Георги Славов (кавали и гайди) и Ильо Иванов (гъдулки).

 

За пръв път Камено се споменава в турски исторически документи от преди 250 години като Каяли - буквален превод на Камено (или Каменица). Така се нарича до 1934 г.

През феодалната епоха в селището има чифлик, в който работят предимно българи животновъди. В навечерието на Освобождението чифликът е закупен от богатия гръцки търговец Зафиропулос, а след Освобождението чифликчийските земи са изкупени от български търговци и земевладелци. Тук се заселват много българи от старозагорските села. Броят на жителите се увеличава още повече след построяването на захарна фабрика на 2 км северно от селището през 1914 г., около която възниква работнически квартал.

 

горе назад