Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Бургас

За контакт

8000 гр. Бургас
ул. "Александровска" № 26
тел. централа +359 56840915-19,
факс +359 56841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

website: www.burgas.bg

Кмет: Димитър Николов
Община Бургас
Стая 101
тел. +359 56841313 
e-mail: mayor@burgas.bg

 


Площ: 513612 дка
Население (към 31.12.2023 г): 194 809 д.
Средно годишни температури: 12°-8° С
Населени места: 14

 

Местоположение
Община Бургас е разположена в Източна България, на брега на Черно море.
Релеф
Територията на община Бургас е предимно равнинна. Тя обхваща част от Бургаската низина. Височините Върли бряг (209 м) са най - високата точка в общината.
Води
Територията на общината се отводнява от р. На изток общината граничи с Черно море, като опасва най - големият залив в Чеpно море - Бургаският залив с ширина 10-12,5 км и дълбочина 10-12 м. В близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско, като последното е превърнато в язовир. През територията на общината протичат реките Айтоска и Чакърлийска. Тук са и Бургаските минерални бани, които в съчетание с лечебната кал на Атанасовското езеро са голям потенциал за балнеолечение.
Климат
Общината попада в континентално - средиземноморската климатична област - климатичен район на Бургаската низина.
Близостта на Черно море, както и специфичните природни условия (езерата) определят характера на климата.
Средната годишна температура е около 12°-8° С.
Средната януарска температура е + 2°-3° С.
Средната юнска температура е в границите на 21°-24°С.
Валежите са предостатъчни. Годишната сума варира в границите на 470-600 мм. (средно за страната 682мм).
Преобладаващите ветрове са източните - североизточните. Характерен вятър е бриза, който се появява през топлото полугодие.
Бризовата циркулация има изключително въздействие върху климата.
Полезни изкопаеми
На територията на общината функционира м. Черно море за добив на кафяви каменни въглища с капацитет 1 млн.т. годишно.
В района на гр. Бъргарово са разкрити т.н. "българити" с приложение основно в строителството. На този етап те не се експлоатират.

Безработица

Към края на май 2015 г. икономически активните лица са 106 462 на брой. Регистрирани са 4 271 безработни. Нивото на безработицата е 4,01%.

 

Транспорт

Добре развита транспортна система, наличие на пристанищен комплекс с най - голям товарооборот в страната, летищен комплекс с най - добри технически възможности в страната и други.

Община Бургас разполага с мощен производствено - икономически комплекс. По приходи от дейност и дълготрайни материални активи в материалното производство, той е на второ място сред общините в страната (след столичната община).

Промишленост
Община Бургас се отличава с висока степен на индустриализация. Промишлеността е основният структурообразуващ отрасъл, които произвежда 86,2 % от продукцията, ангажира 81,9 % от дълготрайните материални активи и 50,6% от заетите лица в материалното производство.
Реализираният прираст на промишлена продукция за 10 годишния период е един от най - високите в страната - 162,4 %, като това основно се дължи на нефтохимията.
Промишлеността е представена от пълната се гама от подотрасли с изключение на нефтодобивната и газодобивната промишленост.
Основни структуроопределящи подотрасли са химическата и нефтопреработващата, хранително - вкусовата, електротехническата и електронната промишлености, както и машиностроенето и металообработването.
Промишлеността на община Бургас е с национално значение. Някои производства са единствени или определящи за страната: светли и тъмни нефтопродукти, корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарни вагони, металорежещи машини, танкерен флот, продуктопроводи, рибоконсервна промишленост и други.
Химическата и нефтопреработващата промишленост е абсолютно доминиращия отрасъл в промишлеността. Тя дава 84,5 % от реализираните приходи с тенденция нейният относителен дял да се увеличава. Главни представители на химическата промишленост са "Лукойл - Нефтохим" АД и "Хемус" ЕООД.
Хранително-вкусовата промишленост е втора по значение структуроопределящ подотрасъл. Представени са мелничарската, консервната, винарската, пивоварната, млечната, месната и др. промишлености. Тук се намира единственото предприятие за консервиране на риба в страната.
Електоротехническата и електронна промишленост е третия по значение структуроопределящ подотрасъл. Представен е основно от производство на кабели, приборостроене и др. непрекъснато намалява своя относителен дял в структурата на промишлената продукция. Главен представител - "Елкабел".
Машиностроенето и металообработването е четвъртия структуроопределящ подотрасъл. Представен е основно от кораборемонта и корабостроенето. Непрекъснато намалява своя относителен дял в структурата на промишлената продукция.
Селско стопанство
Селскостопанската функция е една от структуроопределящите за общината. За това способства равнинният релеф, климата, високото почвено плодородие. Почвено-климатичните условия и традициите в селското стопанство са определили специализация в областта на производството на зърнени култури (пшеница и ечемик) слънчоглед, лозарството и овощарството. Животновъдството се характеризира с широка специализация и бързо намаляване на поголовието.
Горско стопанство
Горския фонд обхваща 2 488,5 ха. Горските масиви са 75 % от горския фонд. Стопанисва се от държавно лесничейство "Бургас". Горските ресурси са ограничени и нямат промишлено значение. Съставът на горите е предимно широколист - дъб, бук, благун и цер. Съставът на горите със специално предназначение е предимно чер бор, кипарис, туя, елдарски бор, кедър, явор, акация и др. Горските ресурси на територията на общината са важен природен потенциал за развитието на туризма в т.ч. на ловния туризъм.
Туризъм
Основните потенциали за развитие на туризма в общината са следните ресурси: плажове, горски и биоклиматични ресурси, минерални води, лечебна кал, защитени природни територии.

 

Здравеопазване
В града функционират 13 поликлиники и около 220 частни кабинета.

Образование
На територията на Бургаска община има 2 университета и 4 колежа, обучаващи повече от 6200 български и чуждестранни студенти, както и 27 начални, 28 основни и средни училища.

Култура
Музикален годишен фестивал "Бургас и морето".

 

За първи път името на Бургас се появява през 1306г. в стихотворение на византийския поет Мануил Фил като Пиргос - гръцкия еквивалент на латинската дума Бургос, т. е. "кулата" - име, запазено в местните легенди и датиращо от І-во или ІІ-ро столетие пр.н.е., когато на мястото на днешното пристанище е функционирала римска пътническа станция. Най-ранните признаци на живот могат да бъдат отнесени към бронзовата и началото на желязната епоха, докато голямо количество находки, съкровища и археологически разкопки свидетелстват за жизнени дейности по време на тракийската епоха, която е през втората половина на ІV век пр.н.е. Йоан Екзарх, един от българските предренесансови автори, пише "Морето събира всичко далечно".

 

Лесопарк "Капчето" 
Лесопарк "Крайморие" 
Лесопарк "Брястовец - Драганово - Изворище" 
Резерват "Атанасовско езеро" 
Защитена местност "Пода" 
Защитена местност "Вая"

 

горе назад