Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Община Айтос

За контакти

 

8500 гр. Айтос 
ул. "Цар Освободител" № 3 
тел. +359 55822665 
факс: +359 55822133 
телекс: +359 55883624 
e-mail: aetos5@abv.bg

website: www.aitos.org

Кмет:
Васил Едрев
Горещ телефон на Община Айтос
: 070010558

 

 

Население: 404 км2
Население (към 15.07.2015 г): 35 608 д.
Гъстота на населението:
Средно годишни температури: 12.2°С
Населени места: 17

Местоположение

Община Айтос е разположена в източната част на Република България. Граничи със следните общини: на север - с Руен, на запад - с Карнобат, на юг и югоизток - с Бургас и на изток - с Поморие. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на р. Айтоска.

Релеф

Предимно равнинен. Северните части на общината по цялото й протежение са заети от южните разклонения на невисоката (до 700м) Айтоска планина. Склоновете й постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на места преминават в разлети хълмове. Последните й разклонения завършват с теренни гънки, сливайки се с равнината - южно от гр. Айтос. Планинските склонове са прорязани от множество дерета. Преобладаващият наклон от 11°-20° позволява трасирането и подравняването на склоновете и използването им за отглеждане на трайни насаждения - лозя и овощни градини. Южната част от общината е заета от Айтоското поле, което е периферна част на Бургаската низина. Разположено е на квота от 60 до 100м с лек наклон към р. Айтоска.

Води

Територията на общината се отводнява от р. Айтоска и притоците й. Влива се в Бургаското езеро. Общата й дължина е 32.5 км с водосборна площ 304.7 кв. км. Има непостоянен и невисок воден режим, който се влияе силно от годишния валежен режим.

Климат

Община Айтос попада в преходноконтиненталната климатична област. Най-източните й части са в обсега на черноморската климатична област, която се отличава със специфична проява на ветрова циркулация. Средногодишните температури са 12.2°С. Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности - най-високата измерена абсолютна максимална температура достига 42°С (август), а най-ниската максимална достига -22.1°С (януари и декември).

 

Население

Общият брой на жителите в общината към 15.07.2015 г. е 35 608, като 24 588 от тях са в гр. Айтос.
Броят на икономически активните лица към 31.05.2015 г. е 12 944.

Безработица

Регистрираните безработни в края на май 2015 г. са 1266 души, което прави 9.78 %  равнище на безработицата в община Айтос.

Населени места

В административно-териториалните граници на общината са включени 17 населени места - Айтос, Мъглен, Карагеоргиево, Тополица, Черноград, Чукарка, Пирне, Караново, Пещерско, Съдиево, Малка поляна, Дрянковец, Черна могила, Зетьово, Лясково, Раклиново, Поляново.

Транспорт

Географското разположение определя особено важното място на общината като транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България в тази част на страната. През нея преминават главен път № 1 и жп линия София-Бургас. Чрез най-голямото пристанище на Черно море и летище Бургас могат да се осъществяват транспортни връзки със страните от Черноморската зона и Близкия Изток. Изграждането на отсечката Айтос-Мъглен в направление на курортния комплекс Слънчев бряг ще доближи в транспортно отношение общината до този крупен консумативен център.

Водоснабдяване

Гр. Айтос и част от селата в общината са захранени от деривация "Камчия". От местни водоизточници са захранени селата Дрянковец, Зетьово, Карагеоргиево, Лясково, Пирне, Раклиново, Съдиево, Тополица, Чукарка.

Съобщения

Състоянието на междуселищните (в общината) мрежи е добро. Градската централа е от 1929 г. - аналогова, стъпкова. Свързана е с оптичен кабел и телефонните връзки с абонати извън общината се осъществяват чрез него.

Промишленост

Промишлеността разполага със значителен потенциал и сравнително добро оборудване. До 1999 г. на територията на града функционираха около 30 предприятия от различни отрасли, по-голямата част от които бяха от хранително-вкусовата промишленост. Сега 25% от предприятията са прекратили дейността си, 35% работят сезонно или периодично, и то с малък капацитет, а 40% работят без прекъсване с капацитет до 30% от мощностите си.

Селско стопанство

Селското стопанство в района на общината се характеризира с възможности за производство на екологично чиста продукция и суровини. На тази основа е развита и хранително-вкусовата промишленост.
Селскостопанският фонд заема площ 317 673 дка, което представлява 78.6% от територията на общината. Обработваемата земя във фонда заема 66.4%.
Произвеждат се главно зърнени и зърненофуражни култури. Има значителни трайни насаждения от ябълки, череши, грозде, праскови, бадеми. От техническите култури се отглеждат тютюн, слънчоглед, соя.
Животновъдството е представено от овцевъдство и говедовъдство.

Горско стопанство

От горите със стопанско предназначение преобладаващите дървесни видове са черен бор, бял бор, благун, цер, зимен дъб, космат дъб, източен бук, габър, липа, акация. 
Пасищата заемат 5.6% от общата площ на Горско стопанство - Айтос.

Туризъм

Туристическа атракция е парк "Славеева река". Той е приютил Малкия айтоски Етър - Алеята на старите занаяти, съхранила традиционните айтоски стилове в строителството. Комплексът разполага с хотелска база, механа и кафене, обслужващи гостите.

 

Образование

На територията на община Айтос функционират Техникум по селско стопанство в гр. Айтос, подчинен на Министерството на земеделието и горите, две специални учебни заведения - Помощно (основно) и Логопедично (начално) училище, подчинени на Министерството на образованието и науката.

Култура

Културните традиции на Айтос пази и продължава вече 130 години градското читалище “Васил Левски”.
Ежегодно в гр. Айтос се провеждат традиционните фолклорни празници “Славееви нощи”. От 1996 г. те получиха статут на детски конкурс, който открива и налага млади таланти в народното песенно и музикално изкуство.
Град Айтос е съхранил традиционните за региона стари занаяти, практикувани от айтоските майстори - грънчарство, медникарство, дърворезбарство и др.

 

Районът на общината е с богата история. Археологическите находки около гр. Айтос свидетелстват, че неговото начало е от V век преди новата ера. Хан Тервел е първият български владетел на Айтос.

Крепостта Аетос е играла важна роля в отбранителната система на българските земи срещу набезите на татари, авари и кръстоносци. През 1378 г. градът е превзет от войските на султан Мурад. През време на руско-турската война (1828-1829 г.) легендарният генерал Дибич Забалкански превръща града в опорен стратегически пункт. След Одринския мир през 1829 г. много от жителите му се изселват в Бесарабия.

През Възраждането населението участва активно в националноосвободителните борби. Васил Левски организира в града революционен комитет. След Освобождението Айтос се утвърждава като оживен търговски център, по-голям от Бургас. Тук се провежда голям панаир. Открива се и първото девическо земеделско училище в страната

 

Лесопарк "Айтос",
Лесопарк "Славеева река",
Зелена зона - Айтос,
Природна забележителност Трите братя - скални групи,
Природна забележителност Генгер-находище на защитеното растение бодливо сграбиче (айтоски клин), ендемит от Кримския полуостров.

горе назад