Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Дирекция "АПОФУС"

Функции "АПОФУС"


Функции на Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на  собствеността" ("АПОФУС"):


1. Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
3. Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
5. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
6. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
7. Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
8. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. Обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
10. Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
11. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
12. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
13. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
14. Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
15. Организира материално-техническото снабдяване;
16. Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
17. Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
18. Организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
19. Подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
20. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

Отдел "Правно-нормативно обслужване" ("ПНО")

 

1. Осъществява процесуално представителство в дела, по които страна е Българската държава и/ или Областен управител на област Бургас;
2. Оказва правна помощ за законосъобразно съставяне на актове по Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
3. Оказва методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство, като изразява становища и съвети, изготвя справки и доклади по правни въпроси;
4. Изготвя и/или съгласува заповеди, жалби, споразумения, договори и други правни актове;
5. Участва в подготовката и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и/или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
6. Участва в работата на Дисциплинарния съвет и други експертни комиси;
7. Разглежда и осъществява  процедурите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
8. Следи за законосъобразното осъществяване правомощията на Областен управител, подпомаган от Областна администрация;

 

"Информационна сигурност и компютърни технологии" ("IT")

 

1. Ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията, в съответствие с нормативната уредба и политиките и целите за мрежова и информационна сигурност;
2. Следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за информационна сигурност и управление на риска в администрацията;
3. Консултира ръководството на администрацията във връзка с информационната сигурност;
4. Ръководи периодичните оценки на рисковете за информационната сигурност и спазването на приетите политики и процедури;
5. Изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в администрацията и ги представя на Областния управител;
6. Координира обучението на ръководителите и служителите във връзка с информационната сигурност;
7. Участва в организирането, тренировките и анализа на резултатите от тренировките за действия при настъпване на инциденти;
8. Участва в изготвянето на политиките, целите, процедурите и метриката за оценка на информационната сигурност;
9. Разработва и предлага за утвърждаване от Областния управител инструкциите, произтичащи от Наредбата заобщите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, както и всички други необходими указания и процедури;
10. Актуализира списъка от заплахи и потенциални рискове за съответната администрация;
11. Координира оценяването на финансовите и други загуби при настъпване на идентифицирана заплаха;
12. Изготвя доклади и анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, и предлага действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти;
13. Следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер (patches);
14. При възникване на какъвто и да е инцидент, свързан с информационната сигурност, го документира и информира незабавно Областния управител и Националния център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност в информационните системи на административните органи;
15. Разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на съответната администрация;
16. Следи за появата на нови вируси и зловреден код, спам, атаки и взема адекватни мерки;
17. Организира тестове за проникване, разкрива слабите места в мрежата и предлага мерки за подобряване на мрежовата и информационната сигурност;
18. Технически поддържа компютърната мрежа /сървър, станции, периферия и окабеляване/;
19. Техническо обслужва правно информационна система, програма за документооборот, информационна система за обслужване на документи за публична/ частна държавна собственост, Mail Server и Proxy Server и друг софтуер ползван от администрацията.

 

 

"Отбранително-мобилизационна подготовка" ("ОМП")


1. Изготвяне на годишен план за работа по ОМП.
2. Изготвяне ( актуализиране ) на плана за привеждане на областта в по-високо състояние и степени на готовност за работа във военно време.
3. Изготвяне ( актуализиране ) на военновременен план на областта.
4. Подготовка и организиране на сбор на Областния управител по въпросите на ОМП.
5. Планиране, разпределение и усвояване на контролните числа на резервисти и техника за отсрочване от повикване в редовете на въоръжените сили.
6. Планиране, управление и отчитане на бюджетните средства по Отбранително-мобилизационна подготовка.
7. Изготвяне ( актуализиране ) инструкция   за дейността на дежурния по ОСС.
8. Участие в съвместни проверки за състоянието и съхранението на  военновременните запаси и държавни резерви на територията на областта, съвместно с регионална дирекция         "ДР и ВВЗ".
9. Тренировки и контролни проверки на дейността по ОМП в общините.
10. Провеждане занятия с дежурните по ОСС на дейността им при провеждане в по-високо състояние и готовност.
11. Организиране  заседания  на  Областния  съвет  по сигурността.
12. Организиране подготовката и участие на ръководния състав, в тренировки и учения, провеждани в Областта по ОМП.
13. Извършва контрол и оказване на помощ на общините при изпълнение на задачите по ОМП.
14. Организиране на взаимодействието с областните структури по въпросите на ОМП и сигурността.
15. Да опазва служебната и държавна тайна съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
16. Да опазва активите, с които работи.

горе назад