Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании








Вътрешни правила за прозрачно управление

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

УТВЪРЖДАВАМ:
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ БУРГАС

Дата: 27.07.2012 г.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ,
ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират начина за работа в ОА Бургас, с цел открито и прозрачно управление, допринасящо за ефективно противодействие на корупционните практики.

Чл.2. Корупцията по смисъла на настоящите правила е злоупотреба с власт – икономическа, политическа и административна, която води до лично или групово облагодетелстване, за сметка на правата и законните интереси на личността, на конкретна общност или на цялото общество.

Чл.3. Корупционен риск е вероятността от създаване/настъпване на условия, които могат да доведат до корупционни практики.

Чл.4. Корупционна практика е злоупотребата със служебно положение с цел лично облагодетелстване.

Чл.5. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба

Чл.6. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Чл.7. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.



ІІ ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В ОА БУРГАС

Чл.8. Областна администрация Бургас поддържа постоянен открит диалог с потребителите, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата, относно нововъведенията и слабостите в организацията на работа на администрацията, както и предложенията за подобряването й.

Чл.9. За целите на публичността и прозрачността в работата на ОА Бургас на интернет страницата на администрацията http://www.bsregion.org се публикуват:

1. Годишен отчет за изпълнение на целите;

2. Вътрешни правила за работа в организацията /административно обслужване; държавна собственост; провеждане на процедури по ЗОП; финансово управление и контрол и пр./;

3. Информация за комисии и съвети към областен управител на област Бургас;

4. Новини, обяви и актуална информация във връзка с дейността на администрацията /за конкурси, търгове, обществени поръчки, работни срещи, семинари, конференции и пр./;

5. Информация за структурните звена в администрацията с телефони за връзка;

6. Информация за предоставяните административни услуги;

7. Информация, съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване;

8. Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на Закона за защита на личните данни;

9. Стратегически и планови документи, отнасящи се до дейността на администрацията;

10. Други материали и информация, регламентирани в нормативен акт.

Чл.10. Главният секретар организира дейностите във връзка с измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОА Бургас, като най-малко веднъж годишно, представя доклад на областния управител във връзка с проведеното проучване.

Чл.11. Служителят за връзки с обществеността координира и контролира организирането на информационните връзки и комуникации на Областния управител, заместник областните управители и администрацията като цяло, тяхното правилно и точно функциониране.

Чл.12. Областният управител и заместник областните управители организират приемни дни в сградата на ОА Бургас по предварително уточнен от тях график, който се оповестява на видно място в сградата на ОА Бургас, както и на интернет страницата на администрацията http://www.bsregion.org .

Чл.13. Към ОА Бургас е създаден Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.



ІІІ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В ОА БУРГАС

Чл.14. /1/ Условията, които определят индикаторите за корупционен риск в ОА Бургас са обективни, субективни, вътрешни и външни.

/2/ Обективни условия, които могат да доведат до корупционен риск са наличие на едно или няколко от следните фактори:

1. Монополно положение в администрацията – самостоятелно вземане на решения;

2. Непълна и неясна правна уредба;

3. Честа и необоснована промяна в нормативните актове;

4. Непълно дефиниране обсега на компетентност и на правомощия;

5. Недостатъчно ефективен механизъм за актуализация и оптимизиране на вътрешните нормативи;

6. Липса на вътрешни правила и процедури;

7. Липса на публичност при предоставяне на административни услуги.

/3/ Субективни условия, които могат да доведат до корупционен риск са наличие на един или няколко от следните фактори:

1. Непознаване на нормативните актове, свързани с дейността на администрацията;

2.   Лоши взаимоотношения в административното звено;

3. Склонност към злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване;

4.   Изпадане в критична ситуация – остър недостиг на средства, поради болест, развод, смърт на член от семейството и др.;

5.   Непознаване на действащите в администрацията вътрешни актове, правила и процедури.

/4/ Вътрешни условия, които могат да доведат до корупционен риск са условията, свързани с:

1. Недостатъчен административен капацитет;

1.1.Честа и необоснована промяна в управленския персонал и/или преструктуриране на администрацията;

1.2.  Сложна организация на дейността, дълги и тежки процедури за контрол;

1.3.Непълна информираност на проверяващите служители, относно спецификата на проверяваната материя;

1.4. Недостатъчни човешки ресурси – за изпълнителски или контролни функции;

1.5. Недостатъчна техническа обезпеченост;

2. Лоша организация на работата;

2.1. Отсъствие на стратегическо, средносрочно и краткосрочно планиране;

2.2. Отсъствие на система за възлагане/отчитане на изпълнението на поставените задачи;

2.3. Нарушаване на принципите за кариерно израстване и за справедливо възнаграждение;

3. Отсъствие на ефективен контрол /вътрешен и външен/;

3.1. Ограничени възможности или липса на такива за получаване на сигнали от заинтересовани лица;

3.2. Недостатъчен административен капацитет за осъществяване на контрол;

3.3. Неравномерно разпределяне на задачите между служителите;

3.4. Необосновани решения;

4. Отсъствие на прозрачност в действията;

4.1. Непроучване на обществения интерес и на потребностите, налагащи по-голяма прозрачност в дейността на администрацията;

4.2. липса на обратна информация за резултатите от служебната дейност, вътре и извън администрацията;

4.3. отсъствие на система за периодично информиране на обществеността чрез електронната страница или по друг подходящ начин.

/5/ Външните условия, които могат да доведат до корупционен риск в ОА Бургас са свързани с чести изменения в действащата правна уредба, резки негативни промени в икономическото и социалното положение и пр.

Чл.15. Вътрешна оценка за корупционния риск в ОА Бургас се извършва най- малко веднъж годишно.

Чл.16. /1/ Оценката се извършва от комисия, назначена със заповед на Областния управител.

/2/Инструменти за събиране на информацията, необходима за определяне съществуването на един или повече от горните индикатори на корупционния риск са:
1. Анкета за самооценка на корупционния риск, по образец съгласно Приложение №1;
2. Интервюта с ръководители и служители в  двете дирекции респ. нарочно създадени въпросници, оценка на „служители-служители“ и оценка на „служители от различни отдели и дирекции“;
3.Преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове;
4.Запознаване с документи, във връзка с предишни проверки и оценки на корупционния риск, в това число и на външни за администрацията субекти оценителни екипи, консултанти и др.;
5.Отчитане на мнения, становища, заключения, изводи и препоръки

Чл.17. Комисията подготвя доклад за извършената оценка, в който се съдържат следните раздели:

1. Обективни и безпристрастни констатации на състоянието на всички индикатори за корупционен риск;

2. Анализ на състоянието;

3. Оценка на корупционния риск;

4. Управление на корупционния риск /при необходимост/.

Чл.18. /1/ Корупционният риск може да бъде оценен като „висок”, „среден” и „нисък”.

/2/ Корупционният риск се оценява като „висок” при наличие на условия, пораждащи повече от половината от индикаторите, посочени в чл. 14 от настоящите правила.

/3/ Корупционният риск се оценява като „среден” при наличие на условия, пораждащи повече от една трета от индикаторите, посочени в чл. 14 от настоящите правила.

/4/ Корупционният риск се оценява като „нисък” при наличие на условия, пораждащи по-малко от една трета от индикаторите, посочени в чл. 14 от настоящите правила.

Чл.19./1/ В съответствие с извършената оценка на корупционния риск, комисията по чл.16 от настоящите правила, определя механизъм, по който рискът да бъде управляван.

/2/ Управлението на риска включва определяне на мерки, които следва да се прилагат, с цел ограничаване/намаляване на корупционния риск; процедура за тяхното прилагане, мониторинг и отчитане на разултатите.

Чл.20. Докладът по чл.17 се предоставя за последващо разпореждане на областния управител.

Чл.21. Оценка на корупционния риск в ОА Бургас може да бъде извършена и от външни експерти след изрично възлагане от страна на областен управител.



ІV ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОА БУРГАС

Чл.22. Противодействие на корупцията в ОА се осъществява чрез създадените работещи механизми за контрол, чрез устойчиво и целенасочено подобряване на административния капацитет в ключови области, свързани с висок корупционен риск –бюджетни средства, обществени поръчки, търгове, сделки с държавно имущество.

Чл.23. /1/ С оглед недопускане на корупционни практики в ОА Бургас се разработват и съблюдават вътрешни правила регламентиращи:

1. Вътрешния трудов ред в ОА Бургас;

3. Дейностите по управление и разпореждане с държавната собственост;

4. Провеждането на процедури по ЗОП;

5. Съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета в ОА Бургас;

6. Счетоводната политика в ОА Бургас;

7. Бракуване на активи;

8. Подготовка и провеждане на инвентаризация;

9. Вътрешни разпоредби за работната заплата;

10. Система за финансово управление и контрол;

11. Стратегия за управление на риска;

14. Правата на потребителя на административни услуги в ОА Бургас/Харта/.

/2/ В Областна администрация Бургас се разработват и други вътрешни правила, отнасящи се до организацията на работа в администрацията, взаимодействието на ОА Бургас с местната власт, териториалните звена на централната изпълнителна власт, НПО и пр.

/3/ Вътрешни правила за работа в ОА Бургас се разработват на основание на нормативен акт и/или разпореждане на областен управител.

Чл.24. Вътрешните правила, регламентиращи административното обслужване, управлението и разпореждането с държавна собственост, провеждането на процедури по ЗОП, финансовото управление и контрол се публикуват на интернет страницата на ОА Бургас.

Чл.25. /1/ Всеки гражданин или организация може да подава сигнал до Областна администрация Бургас за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление или за незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служител/и от администрацията, с които се засягат обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

/2/ В администрацията е въведен принципът за защита на сигнализиращите – никои не може да бъде преследван само заради подаването на сигнал.

Чл. 26. Областна администрация Бургас е осигурила следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:

1. по пощата на адреса на ОА – Бургас:  8000 гр. Бургас, ул. “Цар Петър” №1;

2. в деловодството на ОА - Бургас;

3. по факса на ОА – Бургас – 056 840 481;

4. в специално поставената пощенска кутия за жалби и сигнали за корупция, която се намира във фоайето на сградата на Областна администрация -Бургас;

5. по електронната поща upravitel@bsregion.org Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;

6. на горещи телефони: 056 894 174 и 056 894 141;

7. сигнали могат да се изпращат и чрез сайта на администрацията http://www.bsregion.org.

Чл.27. /1/ Сигналите по чл.25 се разглеждат от назначената с вътрешна заповед, на областния управител, комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.

/2/ Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция/ жалба не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение. В отделни случаи по преценка на Областния управител, сигналът може да бъде разгледан.

Чл.28./1/ При необходимост от допълнителни проучвания Областният управител може да определи със заповед за всеки конкретен случай, служители от отделните дирекции, които да участват в разглеждането на сигнала за корупция/ жалбата.

/2/ При фактическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-широк състав.

Чл.29. /1/ Комисията по чл.27 от настоящите правила, осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно-процесуалния кодекс, като:

1. приема и анализира постъпилия сигнал/жалба;

2. преценява основателността на сигнала/жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилия сигнал/жалба;

4. информира подателя на сигнала/жалбата за предприетите действия;

/2/ Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата по сигнала/жалбата за корупция. След събиране на всички доказателства се съставя протокол, към който се прилагат събраните материали. В протокола, комисията упоменава становището си, дали сигналът е основателен или не. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се предава на областния управител.

Чл.28. Жалби и сигнали за корупция с обществена значимост се внасят от областния управител за разглеждане и на заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център град Бургас;

Чл. 29. Решението по сигнала се постановява от Областния управител и се изпраща на заинтересованите страни.

Чл. 30. Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателя.

Чл. 31. При наличие на данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответния прокурор.

Чл.32. В областна администрация Бургас действа Дисциплинарен съвет, назначен с вътрешна заповед на областния управител, който дава становище пред органа по назначаването, преди налагане на дисциплинарно наказание, свързано с понижаване в ранг и уволнение.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящите вътрешни правила се разработват на основание чл.1, ал.1, т.3 от Методика за оценка на корупционния риск, утвърдена от министър-председателя на Република България със заповед Р-15/31.01.2011г.

Приложение №1 към чл. 16, ал. 2, т.1

 

Анкетна карта

за самооценка на корупционния риск

 

анкетиран: ……………………………….

администрация към …………………….

длъжност: ……………………………….

дирекция ………………………………..

отдел …………………………………….

сл. телефон: …………………………….

 

 

 

Въпрос

Отговор

 

Необходими мерки/действия

да

не

не знам

1. Разработена ли е функционална характеристика, съответстваща на устройствения правилник  и нормативните актове, регламентиращи функциите и задачите на дирекцията, в която работите?

 

 

 

 

 

2. Актуализират ли са длъжностните характеристики в съответствие с промяната в правната рамка и с актуалната функционална характеристика?

 

 

 

 

 

3. Следите ли промените в нормативните актове, регламентиращи функциите на вашето ведомство?

 

 

 

 

 

4. Дирекцията планира ли дейността си (имате ли стратегически, годишен, оперативен план)?

 

 

 

 

 

5. Запознат ли сте със стратегическите документи за дейността на вашето ведомство?

 

 

 

 

 

6. Има ли изградена система за възлагане на задачите и за отчитане на изпълнението им?

 

 

 

 

 

 

7. Известни ли са ви индикаторати/критериите, за изпълнение на целите и задачите?

 

 

 

 

 

8. Дирекцията ви има ли утвърдени Вътрешни правила за организация на дейността?

 

 

 

 

 

9. Има ли изградена система за вътрешен контрол за изпълнението – сроков и по същество?

 

 

 

 

 

10. Има ли механизъм за периодично запознаване със стратегически документи, промени в правната уредба, управленски заповеди и др.?

 

 

 

 

 

11. Извършвани ли са проверки от специализирани вътрешни и външни контролни органи (инспекторат, вътрешен одитор, Сметна палата, АДФИ)?

 

 

 

 

 

12. Има ли система за изпълнението на препоръките, дадени от контролните органи?

 

 

 

 

 

13. Има ли правила във ведомството за постоянна връзка с гражданите и гражданските организации?

 

 

 

 

14. Предоставя ли вашата дирекция административни услуги?

 

 

 

 

 

15. Ако отговорът на предходния въпрос е „да” моля отговорете има ли изградена система за публичност, законосъобразност, равнопоставеност, достъпност, предвидимост при предоставяне на услугите?

 

 

 

 

 

16. Постъпвали ли са сигнали през предходната година за корупция и конфликт на интереси срещу служители във вашата дирекция?

 

 

 

 

 

 

17. Има ли образувани дисциплинарни производства за нарушение на служебните задължения, в т.ч. и за корупционни прояви срещу служители от вашата дирекция?

 

 

 

 

 

18. Спазвате ли срока за подаване на декларация по чл. 29 от ЗДСл.?

 

 

 

 

 

19. Спазвате ли срока за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ?

 

 

 

 

 

20. Приемате ли подаръци от граждани и организации при и по повод изпълнение на служебните ви задължения?

 

 

 

 

 

21. Ако отговорът по предходния въпрос е „да” обявявате ли получените подаръци пред директора и колегите си?

 

 

 

 

 

22. Познавате ли и спазвате ли разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация?

 

 

 

 

 

 

горе назад