Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заявления

На основание чл. 15 (1) т.1 от Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Бургас определя следния:

Ред за подаване на заявление и получаване на обществена информaция в Областна администрация Бургас

1. Обществена информация по смисъла на чл.2 (1) от ЗДОИ е онази информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължени по закона субекти - административни органи и др.

2. В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Бургас, се извършва подаването на заявлението за достъп до обществена информация. Заявлението може да бъде подадено в устна или писмена форма. Телефонът за справки е 056 842 872.

З. Областна администрация Бургас предоставя исканата информация по установения в закона начин, а именно:

 • преглед на информацията
 • устна справка
 • копие на хартиен носител
 • копие на технически носител

4. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация на основание Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 се определят от вида на носителя:

 • дискета - един бр. - 1.44 лв.
 • CD - един бр. - 6.00 лв.
 • електронна поща - 1 МВ - 0.36 лв.
 • разпечатване - една страница - 0.14 лв.
 • ксерокопие - една страница - 0.11 лв.
 • факс - една страница - 0.72 лв.
 • видеокасета - един бр. + стойността на записа - 5.88 лв. + 0.30 лв. на минута
 • аудиокасета - един бр. - 1.92 лв. + 0.30 лв.
 • устна справка - 15 мин. - 1.80 лв.
 • писмена справка - една страница А4 - 1.91 лв. Посочените цени са с ДДС.

5. Разходите за предоставяне на обществена информация се заплащат в касата на Областна администрация Бургас.

6. Исканата информация се предоставя от гл. специалист Т. Пачелиевана в стая 35, ет. 4, след подписване на протокол и представяне на платежен документ от страна на заявителя.

От ръководството

Заявление за достъп до обществена информация
[ pdf - 80 KB ] [ doc - 37 KB ]

Примерна жалба за отказ от достъп до информация
[ pdf - 74 KB ] [ doc - 19 KB ]

горе назад