Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
План за действие


ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (януари – декември 2017 г.)

 

 1. Актуализиране на екипа от експерти  от областната администрация за подобряване на  общото координиране на дейностите  запревенция и противодействие на корупцията на територията на областта – Актуализиране на списъка на служителите в териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрaция и отговарящи за превенция и противодействие на корупцията
 2. Изискване на годишен доклад  от  всички  териториални звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областните администрации.
 3. Проверка на подадените  декларациите за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавни служител и чл. 107а от КТ - май 2017 г. - Доклади от проверки
 4. Създаване на интернет страницата на Областна администрация Бургас на бърз бутон за обратна връзка
 5. Създаване на интернет страницата на възможност за безплатно обаждане, функция „Free call” с цел бърза връзка при желание за подаване на сигнал за нередност или корупция
 6. Актуализиране на Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областните администрации, с оглед недопускане на корупционни практики и в съответствие със законодателството.ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (януари – декември 2016 г.)

 

 1. Създаване на екип от експерти  от областната администрация за подобряване на  общото координиране на дейностите  з а п р е в е н ц и я и противодействие на корупцията на територията на областта - Списък на служителите в териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрaция и отговарящи за превенция и противодействие на корупцията
 2. Изискване на годишен доклад  от  всички  териториални звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областните администрации.
 3. Проверка на подадените  декларациите за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавни служител и чл. 107а от КТ - май 2016 г. - Доклади от проверки
 4. Организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост с цел повишаване компетенциите в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, изграждане на антикорупционна култура и поведение – Териториални звена на изпълнителната власт на територията на област Бургас, служители на област Бургас, общини, НПО и други.
 5. Актуализиране на Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областните администрации, с оглед недопускане на корупционни практики и в съответствие с законодателството.
 6. Укрепване на статуса и професионализма на областните администрации,  подобряване на професионалната квалификация на служителите от ОА чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика


 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

   

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (януари – декември 2015 г.)

 

 1. Създаване на екип от експерти  от областната администрация за подобряване на  общото координиране на дейностите  з а п р е в е н ц и я и противодействие на корупцията на територията на областта - Списък на служителите в териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрaция и отговарящи за превенция и противодействие на корупцията
 2. Изискване на годишен доклад  от  всички  териториални звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областните администрации - декември 2015 – януари 2016.
 3. Проверка на подадените  декларациите за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавни служител и чл. 107а от КТ - май 2015 г. - Доклади от проверки
 4. Организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост с цел повишаване компетенциите в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, изграждане на антикорупционна култура и поведение – Териториални звена на изпълнителната власт на територията на област Бургас, служители на област Бургас, общини, НПО и други.
 5. Актуализиране на Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областните администрации, с оглед недопускане на корупционни практики и в съответствие с законодателството.
 6. Укрепване на статуса и професионализма на областните администрации,  подобряване на професионалната квалификация на служителите от ОА чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етикаОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (януари – декември 2014 г.)

 

 1. Създаване на екип от експерти  от областната администрация за подобряване на  общото координиране на дейностите  з а п р е в е н ц и я и противодействие на корупцията на територията на областта - Списък на служителите в териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрaция и отговарящи за превенция и противодействие на корупцията
 2. Изискване на шестмесечни доклади  от  всички  териториални звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областните администрации - юни 2014 г. ; декември 2014 г
 3. Проверка на подадените  декларациите за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавни служител и чл. 107а от КТ - май 2014 г. - Доклади от проверки
 4. Организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост на служителите в администрацията с цел повишаване компетенциите им в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, изграждане на антикорупционна култура и поведение – Процент от всички служители в администрацията
 5. Актуализиране на Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областните администрации, с оглед недопускане на корупционни практики и в съответствие с законодателството.
 6. Укрепване на статуса и професионализма на областните администрации,  подобряване на професионалната квалификация на служителите от ОА чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (октомври – декември 2013 г.)

 

1. Актуализиране състава на ООСППК

     Октомври 2013 г.

2. Оповестяване в интернет страниците на всяка институция информация за постъпилите сигнали за корупция, извършените проверки и предприетите мерки.

     Постоянен

3. Подобряване координацията между членовете на ООСППК, местната власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт, да се уточнят длъжностните лица от общините и териториалните звена, отговарящи за превенция на корупцията.

     Октомври 2013 г.

4. Отчет за получените сигнали за корупция в институциите от областта за първото шестмесечие на 2013 г.

     Октомври 2013т.

5. Публикуване на информация в електронните страници за завършилите и текущи проекти на всяка администрация

     Постоянен

6. Своевременно актуализиране на информацията за предлаганите в  областната администрация, общините и останалите институции услуги – вид, цени, срокове

      Постоянен

7. Организиране на приемни дни на ОДМВР и РУП в областта, съвместно с представители на областния управител и кметовете на съответните общини.

     Постоянен

8. Провеждане на кръгла маса на тема „Гражданският контрол върху работата на институциите като ефективен антикорупционен инструмент”

     Ноември 2013т.

9. Провеждане на ученически дебат заедно с членовете на ООСППК на тема „Информирани и образовани срещу корупцията”

     Декември 2013г.

горе назад