Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Правилник на дейността

                                                                                   Утвърдил/п/ не се чете  

 

Стойко Танков - Областен управител на област  Бургас

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

за устройство и дейност на Областен обществен съвет
за превенция и противодействие на корупцията в
Област Бургас

 

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда устройството, функциите и организацията за работа на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Бургас, наричан за краткост “Обществен съвет”.

Чл. 2.  /1/ Общественият съвет е създаден на основание Националната стратегия за противодействие на корупцията 2004 – 2005 г., като съгласно Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 - 2027 г. същият продължава дейността си.

/2/  Общественият съвет е обществен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 - 2027 г.

/3/ Основна цел на Обществения съвет се изразява е съдействие на органите на държавната власт за предотвратяване на корупцията, активиране на местната администрация, местния бизнес, неправителствените организации и средствата за масова информация за гарантиране на прозрачност и публичност на административно-управленската дейност, за упражняване на граждански контрол и мотивиране на предприемачеството, чрез създаване на антикорупционен климат и условия  за честна конкуренция в област Бургас.

/4/ Председател на Обществения съвет е Областният управител.

/5/ В състава на Обществения съвет могат да се включват представители на:

  1. Областна администрация
  2. Държавни институции и дирекции
  3. Отраслови и браншови организации
  4. Неправителствени организации
  5. Масмедии

Чл. 3. Общественият съвет е отворен за участие към всички национални, регионални и местни организации и сдружения, регистрирани в обществена полза, имащи активност на територията на областта и с дейност, по превенция и противодействие на корупцията.

Чл. 4.  /1/ В заседанията на Обществения съвет участват членовете на съвета.

/2/ Участието е на обществени начала и не се получават възнаграждения.

/3/ При редовно постъпил сигнал в съвета, по решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени за участие в заседанията представители на институции и организации.

/4/ Организационно-техническото обслужване на Обществения съвет се осигурява от Областна администрация.

/5/ Съставът на Обществения съвет и “горещият телефон” за връзка се публикуват в  сайта на Областна администрация.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 

Чл. 5. Общественият съвет:

/1/ Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.
/2/ Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупцията.

/3/ Оценява ефективността на предприетите организационно- управленски действия за борба с корупцията от органите на държавната и местна  власти на територията на областта.
/4/ Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на национално и местно ниво.
/5/ Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията в областта.

/6/ Съобразява дейността си с приоритетите на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 - 2027 г.

/7/ Разглежда постъпилите жалби и сигнали за корупция.

/8/ Препраща постъпилите сигнали и жалби с обществена значимост на съответните държавни и местни органи на властта и Прокуратурата съгласно техните компетентности.

/9/ Изготвя годишни отчетни доклади за работата и дейността по превенция и противодействие на корупцията и ги публикува на Интернет страницата на Областна администрация Бургас.

/10/ Прави предложения до Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет.

/11/ Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местни органи на властта, с оглед прозрачност и публичност на административните процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

 

РАЗДЕЛ III
ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6. Дейността на Обществения съвет се основава на принципите на:
/1/ Доброволност на участието;
/2/ Равнопоставеност;
/3/ Законност;
/4/ Прозрачност;

/5/ Публичност;

 

 

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

 

 

Чл. 7. /1/ Заседанията на Обществения съвет се свикват:

1.     По необходимост

2.     По инициатива на председателя му

3.     По искане на негови членове и след обсъждане с председателя му.

/2/ Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете по електронен път, най-късно 5 дни преди съответното заседание.

/3/ По решение на Обществения съвет се създават работни групи за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани  с превенцията и противодействието на корупцията;
Чл. 8  /1/ Заседанията на Обществения съвет се ръководят от Председателя, а в случаите, когато отсъства от зам. председателя или от посочен от него член на Съвета.

/2/ Заседанията на Обществения съвет се считат за редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. При липса на кворум, заседанието се отлага с 15 минути и се провежда на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Решенията се считат за валидни, ако за тях са гласували повече от половината от присъстващите.

/3/ С решение на Обществения съвет на заседанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, вносители на материали за обсъждане, или имащи пряко отношение към тях.

/4/ За всяко заседание на Обществения съвет се съставя протокол, в който се вписват приетите Решения, като същият се подписва от Председателя и техническия секретар. Към него се прилагат разгледаните на заседанието документи, като цялата документация и кореспонденция се съхранява от техническия секретар.

/5/ Членовете на Обществения съвет получават копие от Протокола с приетите решения.

/6/ Обществения съвет отчита дейността си годишно.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

& 1. Настоящият правилник се изготвя и приема на основание Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 - 2027 г.

& 2. Настоящият Правилник влиза в сила от утвърждаването му от Областен управител на област Бургас и може да се допълва или изменя с решение на Обществения съвет.

 

горе назад