Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заявления

Съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Бургас определя следния ред за предоставяне на достъп до обществена информация:

 

1. Обществена информация по смисъла на чл.2 (1) от ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

2. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на Областна администрация  governor@bs.government.bg. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

3. Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Бургас, в рамките на работното време от 09.00 до 17,30 ч. Телефон за справки  056 842 872.

 

4. Областна администрация Бургас предоставя исканата информация по установения в закона и избрания от заявителя начин, а именно:

- преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

- устна справка;

- копия на материален носител;

- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от изброените форми.

 

5. За постъпило писмено заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване  се прилагат глави І и ІV от Закона за достъп до обществена информация и т. 2.

 

6. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация на основание Наредба № Н-1/07.03.2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министерството на финансите са както следва:

 Вид на носителя

 Коли­чество

 

Нор­матив за раз­ход

 

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едно­странно  отпечатване  на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едно­странно  отпечатване  на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.7
. Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет на основание чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ. 

 

8. Разходите за предоставяне на обществена информация се заплащат в брой на място в Областна администрация Бургас, чрез ПОС терминално устройство или по банков път по сметка на Областна администрация Бургас: Уникредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, BG86UNCR76303100114424.

 

9. Исканата информация се предоставя от служители от отдел „ПНО“, след подписване на протокол и представяне на платежен документ от страна на заявителя. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът за предоставяне на информация и не се заплащат разходи по предоставянето.

 

10. Със заповед на Областния управител стая № 34, находяща се на четвърти етаж в сградата на Областна администрация Бургас е определена за помещение за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия от граждани и представители на организации, в присъствието на служител от отдел „ПНО“

 
Заявление за отчуждаване
[doc]

Заявление за достъп до обществена информация
[ pdf  ] [ doc]

Примерна жалба за отказ от достъп до информация
[ pdf - 74 KB ] [ doc - 19 KB ]

Заявление за достъп до обществена информация за повторно ползване
[pdf] [doc]

горе назад