Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Деловодство

Обща информация за административните услуги

 

Редът за организиране на административното обслужване в Областна администрация Бургас  е нормативно определен с Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за административно обслужване. С цел подобряване на административното обслужване в администрацията са разработени следните правила:

1. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване;

2. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация Бургас;

3. Протокол за устно заявено искане за административна услуга;

4. Заявление за образуване на производство за КАО;

 

  

Работното време на служителите в Центъра за услуги и информация е от понеделник до петък, от 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работното време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по късно от 19.30 часа. Тел. 056 842 872, 056 894 147

 

Звеното за административно обслужване:

1. Предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2. Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;

4. Приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. Приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

6. Проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;

7. Дава информация за хода на работата по преписката;

8. Осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;

9. Предоставя исканите документи;

10. Осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, когато са създадени такива, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;

11.  Разяснява начина на плащане на заявената административна услуга, като насърчава плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания.

 

Таксите, дължими за част от услугите са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители и могат да бъдат заплатени последните начини:

1. В брой в Центъра за услуги и информация;

2. По банков път по следната банкова сметка: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК;

3. Чрез ПОС-терминално устройство в Центъра за услуги и информация.

горе назад