Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отдел регионално развитие

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, актуализиран към 21.02.2012 г.

ОА2.1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

ОА2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

ОА2.3 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

ОА2.4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

ОА2.5 Одобряване на технически работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА2.6 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА2.7 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване*

ОА2.8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в инвестиционен проект

ОА2.9 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ОА2.10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

ОА2.11 Презаверяване на разрешение за строеж

ОА2.12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5,6,7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

ОА2.13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж

ОА2.15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

ОА2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации планове

ОА2.17 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

 

* Услугата не се извършва, тъй като в Областна администрация – Бургас няма образувани производства за узаконяване на строежи в сроковете по § 183 и § 184 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 65/ 2003 г.)

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ

Разработва и утвърждава областна транспортна схема- разписание на междуобщинските транспортни линии на територията на областта
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община /ЗУТ/
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Искания и жалби на юридически и физически лица по въпроси на териториално и селищното устройство
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Становище за подкрепа на проекти на юридически и физически лица, имащи отношение за развитието на региона по закона за регионално развитие
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Приемане на Общ устройствен план /ОУП/ или подробни устройствени планове /ПУП/ от областен експертен съвет за териториите по чл.10, ал.2 или подобни по решение на общинския съвет
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Приемане на екзекутивната документация при завършване на строежа
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Приемане и одобряване на плановете за земите по §4-§4л от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Съгласуване на разписанията на междуобластни транспортни линии от републиканската транспортна схема, които имат спирки на територията на област Бургас
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

 
 

горе назад