Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отдел Държавна собственост

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, актуализиран към 21.02.2012 г.

ОА1.1Съставяне на актове за публична държавна собственост на министерства и други ведомства.
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА.1.2 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др.
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА1.1.3 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА1.4 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив “Държавна собственост”
[ pdf - 92KB ] [ doc - 48KB]

ОА1.5 Отразяване на промени в обстоятелствата в издадени актове за държавна собственост
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА 1.6 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА1.7 Справки по регистри и книги за имоти – публична и частна държавна собственост

ОА1.8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот/заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА1.9 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

ОА1.10 Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

ОА1.11 Издаване на удостоверение при продажба на съсобствен имот
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА1.12 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост
[pdf-890] [doc-70kb]

ОА1.13 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ

Издаване на актове за публична/частна държавна собственост на министерства и други ведомства.
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на актове за държавна собственост на имоти, в които са построени сгради и съоръжения на прекратени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на актове за държавна собственост за гори и земи от Държавния горски фонд .
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на актове за държавна собственост за земи от Държавния поземлен фонд .
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отразяване на промени в обстоятелствата / поправка на явна фактическа грешка в издадени актове за държавна собственост
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост в полза на търговски дружества
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, преминали в собственост на общините
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, възстановени със съдебно решение
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, възстановени със заповед на кмета на общината
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, придобити по силата на прехвълителна сделка
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Заверка на молба – декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на удостоверение за продажба на съсобствен имот по чл. 33 от Закона за собствеността
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на удостоверение за наличие / липса на реституционни претенции
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на удостоверение за наличие / липса на съставен акт за държавна собственост
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване на заверени копия на документи, съхранявани в архива на отдел „Държавна собственост”
[ pdf - 92KB ] [ doc - 48KB]

Продажба на земя – частна държавна собственост на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея
[ pdf - 102KB ] [ doc - 52KB]

Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг
[ pdf - 98KB ] [ doc - 50KB]

Продажба на имоти - частна държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, МВР и на държавни предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон, след проведен търг
[ pdf - 99KB ] [ doc - 50KB]

Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на наематели, настанени в тях по административен ред
[ pdf - 101KB ] [ doc - 52KB]

Замяна на държавни жилища, ателиета и гаражи срещу жилища, ателиета и гаржи – собственост на работниците и служителите на ведомствата
[ pdf - 102KB ] [ doc - 52KB]

Замяна на имоти – частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически или юридически лица
[ pdf - 102KB ] [ doc - 52KB]

Доброволна делба на съсобствен между държавата и физически или юридически лица имот
[ pdf - 102KB ] [ doc - 52KB]

Прекратяване на съсобствен между държавата и физически или юридически лица имот чрез изкупуване
[ pdf - 102KB ] [ doc - 52KB]

Учредяване право на строеж върху имот – частна държавна собственост
[ pdf - 99KB ] [ doc - 49KB]

Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот, изграден върху земя – частна държавна собственост на собственици на жилища в сградата, без търг
[ pdf - 101KB ] [ doc - 55KB]

Безвъзмездно учредяване право на строеж, надстрояване или пристрояване върху недвижим имот в полза на ведомства
[ pdf - 101KB ] [ doc - 53KB]

Учредяване право на ползване върху недвижим имот - частна държавна собственост - възмездно чрез търг
[ pdf - 100KB ] [ doc - 49KB]

Безвъзмездно у чредяване право на ползване върху имот – частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на синдикатите
[ pdf - 100KB ] [ doc - 52KB]

Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот– частна държавна собственост
[ pdf - 101KB ] [ doc - 55KB]

Безвъзмездно предоставяне на право на управление върху имоти - частна държавна собственост на ведомства и общини
[ pdf - 97KB ] [ doc - 48KB]

Предложение на Областния управител за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост за управление на общини и сключване на договор
[ pdf - 100KB ] [ doc - 61KB]

Отдаване под наем на имоти – публична и частна държавна собственост чрез търг
[ pdf - 98KB ] [ doc - 49KB]

Отдаване под наем на гаражи и паркоместа – публична и частна държавна собственост чрез търг
[ pdf - 97KB ] [ doc - 47KB]

Предоставяне под наем на имоти или части от тях - частна държавна собственост за нуждите на:
а/ регионалните ръководства на политическите партии;
b/ синдикални организации;
с/ за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности за социално задоволяване
[ pdf - 97KB ] [ doc - 46KB]

Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи
[ pdf - 96KB ] [ doc - 45KB]

 
 

горе назад