Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съвет по сигурността

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., и чл.44 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с цел да подпомага регионалната политика по планиране и подготовка на Бургаска област за отбрана  и управление при кризи от военен и невоенен характер към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана;
— организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.

Поименният състав на Областния съвет по сигурност се определя ежегодно със заповед на областния управител.

 

Състава на Областния съвет по сигурност област Бургас е както следва:


Председател на ОСС                                  Областен  управител
Зам. председател на ОСС                         зам. областен управител
 Секретар на ОСС                                         Главен експерт"ОМП"

Членове:

— Зам. областен управител                       
— Н-к на Областен военен отдел - Бургас                        
— Командир на под. 32890 - Атия            
— Директор на ОД-МВР - Бургас                      
— Директор ТД „ДАНС”- Бургас                      
— Началник на РД „Гранична полиция” – Бургас               
— Началник „ГПУ”-Малко Търново                  
— Главен секретар Областна администрация  

— Директор дирекция „АПОФУС”                    
— Директор на дирекция „АКРРДС”                
— Директор „Център за спешна медицинска помощ ”                                     
— Директор „РЗИ ”                                     
— Н-к РУ Специалезерани полицейски сили гр. Бургас                         
— Директор ТД „Държавен резерв”                 
— Главен специалист "Връзки с обществеността"

горе назад