Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заместник oбластни управители

 

Владимир Крумов е икономист по образование. Завършва „Мениджмънт на международния бизнес“ във ВСУ и магистратура по „Финансово управление в публичния сектор“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.  Владее английски език.

В периода 2014-2021 г. е заместник областен управител на област Бургас, като осъществява общ контрол върху дейността на областната дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".

През следващите няколко години е зает в частния сектор в сферата на възобновяемата енергия и на машиностроенето.

В момента заема длъжността заместник областен управител с ресори социална политика, здравеопазване, култура, образование, спорт и младежки дейности, околна среда и води. Осъществява общ контрол върху дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

email: vladimir.krumov@bs.government.bg
тел: 056/89 41 16

 
Павлин Иванов е завършил висше юридическо образование - специалност „Право” в БСУ през 2001 г. Заемал е длъжността директор на Териториална дирекция на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество за областите Бургас, Сливен и Ямбол. Във връзка с тази си трудова реализация има следните специализации:  в областта на водене на разследване и ограничаване на възможностите за „пране на пари и финансиране на тероризъм“ (Великобритания); за обработка и съхранение на класифицирана информация, както и за изпълняване на задълженията на служител по сигурността на информацията (Академия на МВР).

Работил е и в частния сектор като консултант, юрисконсулт, търговски пълномощник, ликвидатор, съдружник и собственик на търговски дружества, всички с основен предмет на дейност правни консултации.

Като заместник областен управител на област Бургас отговаря за ресорите на публичните финанси, отбраната, транспорта и съобщенията, информационните технологии, енергетиката, икономиката и туризма, селското стопанство. Осъществява общ контрол върху дейността на Общата администрация – административно правно обслужване, отбранително-мобилизационна подготовка, счетоводство, финанси и управление на собствеността. 

 e-mail: pavlin.ivanov@bs.government.bg
 тел: 056/89 41 16


 

 

горе назад