Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

Приложение № 1

Към заповед

№ РД-10-66/17.04.2019 г.

СПИСЪК

 

на категориите информация в Областна администрация - Бургас, подлежаща накласификация като служебна тайна

 

 1. Указания на Областния управител, свързани с дейността по „Отбранително-мобилизационна подготовка" /чл.43 от Закона за отбраната и въоръжените сили"/, с изключение на тези, изготвени във връзка с чл. 114, ал. 2 от ППЗКИ.
 2. Въпросници за провеждане на изпити за допускане до изпълнение на длъжността от дежурните по областен и общински съвет за сигурност./чл. 43 от ЗОВС/.
 3. Въпроси по отбраната и сигурността, разработвани от служителя по  „Отбранително-мобилизационна подготовка" и касаещи само Областния съвет за сигурност, не попадащи в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация./ чл.44 от ЗОВС/.
 4. Актове, протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация.
 5. Кореспонденцията с Централно Военно окръжие и неговите териториални структури във военно време, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията  „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация. / чл. 44 от ЗОВС/.
 6. Кореспонденция с ТД "ДАНС", относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация, съгласно чл. 17 ал.1 т.8 от Закона за ДАНС.
 7. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация.
 8. Кореспонденция с войскови формирования, свързана с отбраната и сигурността не попадаща в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация. / чл.43 от ЗОВС /.

 

 1. Сведения и факти, свързани с режимното и ограничително снабдяване на населението във военно време./ чл.43 от ЗОВС/, не попадащи в класификацията „държавна тайна“ по Закона за защита на класифицираната информация.
 2. Информация, свързана с личните данни, съгласно чл.37а от ЗЗЛД.
 3. Информация, съдържаща се в документи и материали, съдържащи факти и обстоятелства, разгласяването на които би причинило ограничени вреди на държавата, по смисъла на § 1, т. 15, б. "в" от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
 4. Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни и системи за управление на мрежови ресурси опериращи с информация класифицирана като служебна тайна.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

горе назад