Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Административни услуги


Електронно заявяване на административни услуги

Всички административни услуги могат да бъдат заявени на следните адреси:

ЗабележкаПри всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.


Държавна собственост1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост


1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги.


1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността


1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост


2529 Позволително за ползване на лечебните растения


Правни и административно-технически услугиРегионално развитие и териториално устройство

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение

1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

1976 Презаверяване на разрешение за строеж


1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/


Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга


Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот

 

Заявление за получаване на обезщетение от бивши собственици на отчуждени имоти


Молба по Закона за подпомагане и финасова компенсация на пострадали от престъпления

Заявление за комплексно административно обслужване

Протокол за устно заявяване на административни услуги

 

горе назад